Title: Effect of graphite felt properties on the long-term durability of negative electrode in vanadium redox flow battery
Other Titles: Vliv vlastností uhlíkové plsti na dlouhodobou trvanlivost záporné elektrody ve vanadové průtočné baterii
Authors: Mazúr, Petr
Mrlík, J.
Pocedič, Jaromír
Vrána, Jiří
Dundálek, Jan
Kosek, Juraj
Bystroň, Tomáš
Citation: MAZÚR, P., MRLÍK, J., POCEDIČ, J., VRÁNA, J., DUNDÁLEK, J., KOSEK, J., BYSTROŇ, T. Effect of graphite felt properties on the long-term durability of negative electrode in vanadium redox flow battery. Jounral of power sources, 2019, roč. 414, č. FEB 28 2019, s. 354-365. ISSN 0378-7753.
Issue Date: 2019
Publisher: Elsevier
Document type: článek
article
URI: 2-s2.0-85059832261
http://hdl.handle.net/11025/34751
ISSN: 0378-7753
Keywords: Vanadová průtočná baterie;Uhlíková plsť;Trvanlivost elektrody;Elektrochemická impedanční spektroskopie;Specifický povrch;Rentgenová fotoelektronová spektroskopie
Keywords in different language: Vanadium redox flow battery;Graphite felt;Electrode durability;Electrochemical impedance spectroscopy;Specific surface area;X-ray photoelectron spectroscopy
Abstract: V našem příspěvku studujeme dlouhodobou životnost dvou různých grafitových plstí, které slouží jako záporná elektroda ve vanadové průtočné baterii. Obě elektrody se liší v prekurzorovém materiálu a způsobu aktivace, který způsobuje významné rozdíly v příslušných vlastnostech, jako je elektrická vodivost, specifická povrchová plocha a kapacitance elektrochemické dvojvrstvy. Výkonová stabilita plstí během 2000 nabíjecích cyklů prováděných v laboratorních jednočláncích je hodnocena ze čtyřbodové charakterizace před cyklem a po každých 1000 cyklech. Významné zhoršení elektrokatalytické aktivity je pozorováno u komerčně aktivované záporné elektrody na bázi polyakrylonitrilu, zatímco interní aktivovaná záporná elektroda na bázi umělého hedvábí poskytuje stabilní výkon během celého testovaného období. Komplexní charakterizace post-mortem se provádí za účelem identifikace příčin různé trvanlivosti obou záporných elektrod. Rentgenová fotoelektronová spektroskopická analýza odhalila velmi podobné změny v povrchové funkcionalizaci skupinami obsahujícími kyslík obě plsti; nicméně pokles sp2-hybridizovaného uhlíku a současné zvýšení počtu sp3-hybridizovaného uhlíku je významně vyšší u nestabilní plsti na bázi polyakrylonitrilu. Ačkoliv zhoršení vlastností plsti na bázi polyakrylonitrilu nemůže souviset s poklesem povrchové plochy nebo dvouvrstvé kapacitní kapacity, vysoká povrchová plocha aktivovaného na bázi umělého hedvábí s největší pravděpodobností přispívá k jeho vynikající stabilitě výkonu.
Abstract in different language: In our contribution we study the long-term durability of two different graphite felt materials serving as negative electrode in vanadium redox flow battery. Both electrodes differ in the precursor material and the way of activation which causes significant differences in relevant properties such as electric conductivity, specific surface area and electrochemical double layer capacitance. The performance stability of the felts within 2000 chargedischarge cycles conducted in labscale single-cell is evaluated from 4-point characterization before the cycling and after each 1000 cycles. Significant deterioration of electrocatalytic activity is observed for commercially activated polyacrylonitrile-based negative electrode, whereas the in-house activated rayon-based negative electrode provides stable performance over the whole tested period. A comprehensive post-mortem characterization is performed to identify the causes of different durability of both negative electrodes. X-ray photoelectron spectroscopy analysis reveals very similar changes in surface functionalization by oxygen-containing groups for both felts; however, the decrease of sp2-hybridized carbon and simultaneous increase of sp3-hybridized one is significantly higher for the unstable polyacrylonitrile-based felt. Although the performance deterioration of the polyacrylonitrile-based felt cannot be related to the decrease of the surface area or double-layer capacitance, the high surface area of activated rayon-based felt most probably contributes to its excellent performance stability.
Rights: Plný text není přístupný.
© Elsevier
Appears in Collections:Články / Articles (CT1)
OBDPlease use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/34751

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

search
navigation
  1. DSpace at University of West Bohemia
  2. Publikační činnost / Publications
  3. OBD