Title: Thermo-mechanical Treatment of 0.4C-0.6Mn-2Si Steel with Various Soaking and Annealing Hold Temperatures
Other Titles: Termo-mechanické zpracování oceli 0,4-0,6n-2Si s různými teplotami namáčení a žíhání
Authors: Kučerová, Ludmila
Bystrianský, Martin
Jeníček, Štěpán
Citation: KUČEROVÁ, L., BYSTRIANSKÝ, M., JENÍČEK, Š. Thermo-mechanical Treatment of 0.4C-0.6Mn-2Si Steel with Various Soaking and Annealing Hold Temperatures. Manufacturing Technology, 2019, roč. 19, č. 01_2019, s. 95-100. ISSN 1213-2489.
Issue Date: 2019
Publisher: Univerzita J. E. Purkyně
Document type: článek
article
URI: 2-s2.0-85063354603
http://hdl.handle.net/11025/34842
ISSN: 1213-2489
Keywords: středně uhlíková ocel;tepelně-mechanické zpracování;zbytkový austenite;TRIP ocel
Keywords in different language: Middle carbon steel;Thermo-mechanical treatment;Retained austenite;TRIP steel
Abstract: Středně uhlíková nízko legovaná ocel 0.4C-0.6Mn-2Si byla podrobena tepelně-mechanickému zpra-cování typickému pro TRIP (transformation induced plasticity) ocel. Zpracování bylo tvořeno ohře-vem na teploty 850 -1000 °C a chlazením rychlostí 30 °C/s na různé teploty žíhání v intervalu teplot bainitické transformace 350-500 °C. Během ochlazování byly provedeny dvě tlakové deformace, druhá vždy na teplotě 720 °C. Výsledné mikrostruktury byly analyzovány světlenou a řádkovací elektronovou mikroskopií. RTG difrakční fázová analýza byla použita ke kvantifikaci zbytkového austenitu a mechanické vlastnosti byly stanoveny zkouškou tahem. Mez pevnosti dosahovala hodnot 847-963 MPa a byla doprovázeny vysokou tažností 30-40%. Byly získány vícefázové mikrostruktury tvořené různými podíly feritu, bainitu, zbytkového austenitu a perlitu.
Abstract in different language: Middle carbon low alloyed steel 0.4C-0.6Mn-2Si was subjected to thermo-mechanical treatment typical for TRIP (transformation induced plasticity steels). The processing consisted from soaking at the temperatures of 850-1000 °C and cooling at 30 °C/s to various annealing holds in bainite transformation temperature interval of 350-500 °C. During the cooling from the soaking temperature, two compressive deformations were carried out, the second one always at 720 °C. Resulting microstructures were analysed using light and scanning electron microscopy. X-ray diffraction phase analysis was carried out to establish volume fraction of retained austenite and mechanical properties were measured by tensile test. Tensile strengths in the region of 847-963 MPa were obtained and very good total elongations of 30-40% were achieved at the same time. Multiphase microstructures were obtained with various amounts of ferrite, bainite, retained austenite and pearlite.
Rights: Plný text je přístupný v rámci univerzity přihlášeným uživatelům.
© Univerzita J. E. Purkyně
Appears in Collections:Články / Articles (RTI)
OBDPlease use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/34842

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

search
navigation
  1. DSpace at University of West Bohemia
  2. Publikační činnost / Publications
  3. OBD