Title: Microstructure Analysis and Mechanical Properties of Low Alloyed Steel with Retained Austenite Obtained by Heat Treatment
Other Titles: Mikrostrukturní analýza a mechanické vlastnosti tepelně zpracované nízko legované oceli se zbytkovým austenitem
Authors: Kučerová, Ludmila
Kadlecová, Andrea
Rubešová, Kateřina
Citation: KUČEROVÁ, L., KADLECOVÁ, A., RUBEŠOVÁ, K. Microstructure Analysis and Mechanical Properties of Low Alloyed Steel with Retained Austenite Obtained by Heat Treatment. Manufacturing Technology, 2019, roč. 19, č. 2, s. 243-247. ISSN 1213-2489.
Issue Date: 2019
Publisher: Univerzita J. E. Purkyně
Document type: článek
article
URI: 2-s2.0-85065435288
http://hdl.handle.net/11025/34846
ISSN: 1213-2489
Keywords: TRIP ocel;hliník;tepelné zpracování
Keywords in different language: TRIP steel;Aluminium;Heat treatment;Retained austenite
Abstract: Pro laboratorní tepelné zpracování nízko uhlíkové nízko legované oceli byly použity čtyři různé teploty ohřevu v rozmezí 770 °C – 950 °C. chemické složení oceli bylo založeno na běžném konceptu TRIP oceli, pouze obsah křemíku byl snížen na 0.6% a byl z části nahrazen 1,4% hliníku. Ocel byla dále mikro-legována niobem. Vzorky byly chlazeny dvěma různými způsoby. První sada byla chlazena na 400 °C v solné lázni ohřáté na 200 °C, zatímco druhá sada byla chlazena v lázni ohřáté na 400 °C. Tímto způsobem byly dosaženy dvě různé rychlosti chlazení. Jakmile teplota vzorků dosáhla 400 °C, byly přesunuty na 20 minut do pece vyhřáté na 425 °C. Konečné dochlazení proběhlo na vzduchu. Výsledné mikrostruktury byly analyzovány s pomocí řádkovací elektronové mikroskopie a byly tvořeny směsí různého množství feritu, bainitu a zbytkového austenitu. Mez pevnosti se pohybovala v rozmezí 750-908 MPa a celková tažnost byla 33-42%.
Abstract in different language: Four different heating temperatures in the range of 770 °C – 950 °C were used for laboratory heat treatment of low carbon low alloyed steel. Chemical composition of the steel was based on the most common TRIP steel concept, only the silicon content was lowered to 0.6% and it was partially replaced by 1.4 % of aluminium. The steel was further micro-alloyed by niobium. Two different ways of cooling were applied to the samples. The first set was cooled to 425 °C in a salt bath with the temperature of 200 °C, the second set was cooled to 425 °C in a salt bath heated to the temperature of 400 °C. In this way, two distinctive cooling rates were achieved for every soaking temperature. Once the samples reached 4250 °C, they were in all cases removed to the furnace for 20 minute hold at the temperature of 425 °C. The final cooling was carried out in air. Resulting microstructures were analysed by scanning electron microscopy and consisted of various amounts of ferrite, bainite and retained austenite. Tensile strength in the range of 750 – 908 MPa was obtained with total elongation of 33-42%.
Rights: Plný text je přístupný v rámci univerzity přihlášeným uživatelům.
© Univerzita J. E. Purkyně
Appears in Collections:Články / Articles (RTI)
OBD

Files in This Item:
File SizeFormat 
Microstructure analysis and mechanical properties final.pdf803,04 kBAdobe PDFView/Open    Request a copy


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/34846

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

search
navigation
  1. DSpace at University of West Bohemia
  2. Publikační činnost / Publications
  3. OBD