Title: Profil turisty ve venkovské destinaci: Příklad z Dolního Poohří
Other Titles: Tourist Profile in Rural Destination: The Case from Dolní Poohří
Authors: Janeček, Petr
Tlučhoř, Jan
Citation: JANEČEK, P., TLUČHOŘ, J. Profil turisty ve venkovské destinaci: Příklad z Dolního Poohří. In Aktuální problémy cestovního ruchu "Cestovní ruch - příležitost pro venkov". Jihlava: Vysoká škola polytechnická Jihlava, 2019. s. 112-123. ISBN 978-80-88064-42-8.
Issue Date: 2019
Publisher: Vysoká škola polytechnická Jihlava
Document type: konferenční příspěvek
conferenceObject
URI: http://hdl.handle.net/11025/34989
ISBN: 978-80-88064-42-8
Keywords: Destinační marketing. Marketingový výzkum. Profil návštěvníka. Spokojenost. Venkovský turismus.
Keywords in different language: Destination marketing. Marketing research. Rural touism. Satisfaction. Visitors profile.
Abstract: Většinu území České republiky můžeme označit za venkovský prostor, který se vyznačuje jinými charakteristikami a rozvojem cestovního ruchu než je tomu v prostoru urbanistických center, mořských letovisek, nebo vysokohorských středisek. Velmi odlišná specifika si nesou ty oblasti venkova, které se nacházejí v příhraničních oblastech, které se kvůli své minulosti vyvíjí odlišným způsobem než ostatní regiony. Současné pojetí marketingu se zaměřuje na zákazníka a jeho potřeby, proto je nutné, aby se i tyto regiony zajímaly o své návštěvníky a dokázaly reagovat na změny v jejich chování a preferencích. Příspěvek popisuje motivaci k vycestování do převážně venkovské oblasti destinace Dolní Poohří. Dále se zaměřuje na analýzu aktivit a spokojenosti návštěvníků destinace. Příspěvek je součástí průzkumu profilu návštěvníka destinace Dolní Poohří, kterého se pomocí dotazníkového šetření účastnilo 395 respondentů. Výzkum poukázal na to, že i když lze destinaci považovat za přírodně orientovanou, tak je kultura a kulturní atraktivity hlavním motivem k návštěvě. Z výsledků vyplývá, že důležitá je v destinaci interpretace kultury, kterou může doplnit další aktivita či atraktivita zaměřená například na přírodu, sport či adrenalin.
Abstract in different language: We can refer to the most parts of the Czech Republic as rural area, which is determined by other characteristics and tourism development than it is the case in urbanised centres, seaside resorts or mountain resorts. Very different are rural areas close to country´s border, since those are developing differently to other regions due to their past. Contemporary marketing approach is focused at the customer and its needs. Therefore, it is necessary that those regions pay attention to their visitors and react to the changes in their behavior and preferences. The paper describes the motivation for visiting mostly rural area of Dolní Poohří. Farther, it is directed to the analysis of activities and satisfaction of destination´s visitors. This contribution is part of the survey of visitors´ profile in the destination Dolní Poohří. At the survey, 395 respondents participated. The research showed that even if we consider a destination as nature oriented, culture and cultural attraction could still be the main motivation for visiting it. It follows from the results that in the destination the interpretation of culture is important. This can be completed by other activity or attraction focusing for example on nature, sports or adventure.
Rights: © Vysoká škola polytechnická Jihlava
Appears in Collections:Konferenční příspěvky / Conference papers (KMO)
OBD

Files in This Item:
File SizeFormat 
Janecek-Tluchor-Profil turisty-Sbornik_cr_2019.pdf4,98 MBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/34989

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

search
navigation
  1. DSpace at University of West Bohemia
  2. Publikační činnost / Publications
  3. OBD