Title: Microscopy of polymer composites
Other Titles: Mikroskopie polymerních kompozitů
Authors: Hajšman, Jan
Jeníček, Štěpán
Citation: HAJŠMAN, J., JENÍČEK, Š. Microscopy of polymer composites. In Annals of DAAAM and Proceedings of the International DAAAM Symposium. neuvedeno: Danube Adria Association for Automation and Manufacturing, DAAAM, 2018. s. 1293-1298. ISBN 978-3-902734-20-4 , ISSN 1726-9679.
Issue Date: 2018
Publisher: DAAAM
Document type: konferenční příspěvek
conferenceObject
URI: 2-s2.0-85060098105
http://hdl.handle.net/11025/35575
ISBN: 978-3-902734-20-4
ISSN: 1726-9679
Keywords: polymerní kompozity;mikroskopie;metalografie;řádkovací elektronová mikroskopie;světelná mikroskopie
Keywords in different language: polymer composites;microscopy;metallography;scanning electron microscopy;light microscopy
Abstract: Tato práce se zabývá přizpůsobením metod světelné a elektronové mikroskopie dokumentaci vzorků polymerních kompozitů. Hlavním problémem byla adaptace klasických metalografických postupů (tzn. příprava vzorku a mikroskopické zkoumání) na vícesložkové polymerní materiály. Při práci s těmito materiály je nutné vypořádat se celou řadou problémů - nízká teplota tání, absence elektrické vodivosti, atd. Experiment sestával z nalezení vhodné zalévací hmoty pro vzorek, následovala optimalizace procesu broušení a leštění a následně nalezení vhodných parametrů pro dokumentaci světelným a elektronovým mikroskopem. Byly použity jak vzorky ve výchozím stavu, tak vzorky podrobené zkoušce tahem při různých teplotách.
Abstract in different language: This work aims to optimize the methods of light and electron microscopy for documentation of polymer composite samples. The main task was to adapt the well-known techniques of metallography (i.e. sample preparation and microscopic examination) to multi-component polymer materials. There were several problems to deal with (e.g. low melting point, absence of electrical conductivity) which make the process different from metal samples preparation and investigation. The experiment consisted of finding a suitable mounting resin for the sample then optimising the process of grinding and polishing and finally documenting the microstructure using light and scanning electron microscopy (SEM). Samples in the undeformed state were examined as well as the samples subjected to tensile test at different temperatures
Rights: © DAAM
Appears in Collections:Konferenční příspěvky / Conference Papers (RTI)
OBD

Files in This Item:
File SizeFormat 
clanek_hajsman.pdf1,46 MBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/35575

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

search
navigation
  1. DSpace at University of West Bohemia
  2. Publikační činnost / Publications
  3. OBD