Title: Reflexe vývoje hospodářství, zbrojení, rozpočtové a zahraniční politiky Rakousko-Uherska v českém prostředí a tisku mezi léty 1911-1914
Other Titles: Die Reflexion der Entwicklung der Wirtschaft, der Rüstung, der Etat- und Außenpolitik des Österreich-Ungarns im tschechischen Milieu und im Zeitabschnitt von 1911 bis 1914
Aspects of the development of the economy, armaments, budget and foreign policy of Austria-Hungary in a Czech setting and the Czech press
Authors: Macek, Zdeněk
Citation: KUMPERA, Jan (ed.). Dějepis XVII: sborník katedry historie. Vyd. 1. Plzeň: Západočeská univerzita v Plzni, Fakulta pedagogická, Katedra historie, 1997, s. 68-86.
Issue Date: 1997
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni, Fakulta pedagogická, Katedra historie
Document type: konferenční příspěvek
conferenceObject
URI: http://fpe.zcu.cz/khi/Dokumenty/Sborniky/SbornikXVII.pdf
http://hdl.handle.net/11025/35691
Keywords: Rakousko-Uhersko;ekonomika;zbrojení;zahraniční politika
Keywords in different language: Austria-Hungary;economics;armament;foreign policy
Abstract: Studie hodnotí daný problém v několika významových rovinách. 1.Na pozadí dílčího rozboru ekonomické a rozpočtové situace zkoumá úroveň a rozsah 85 příprav habsburské monarchie na předpokládaný válečný konflikt. 2. Ve druhé linii si prostřednictvím tiskových relací všímá poměru české politické reprezentace a podnikatelských kruhů k Vídni, jejích názorů na postupnou militarizaci státu i stanovisek k závislosti Rakousko-Uherska na Německu. Z neúplných tiskových materiálů a také z odborné literatury je patrné, že postoje představitelů české politiky, českého průmyslu a dobového tisku byly v tomto směru poněkud rozporuplné. Zvyšování rozpočtů na armádu a válečné námořnictvo bylo obecně kritizováno, ale český průmysl se na zbrojní výrobě Rakousko- Uherska úspěšně podílel. Česká politika zůstávala až na vyjímky vůči habsburské monarchii loajální, avšak měla kritické výhrady k národnostnímu uspořádání státu. Odmítala jeho závislost na císařském Německu a vzhledem k vlastním hospodářským aktivitám i uvažovaný směr jeho příští expanze .- Studie zdůrazňuje význam tisku jako historického pramene a upozorňuje na jeho nevyužité možnosti.
Abstract in different language: Die Studie schätzt gegebenes Problem in diesen Bedeutungseben ein. 1. Sie untersucht das Niveau und den Umfang der Vorbereitungen der habsburgischen Monarchie auf voraussetzenden Kriegeskonflikt auf dem Hintergrund der Teilanalyse der ökonomischen Situation und Etatlage. 2. In der zweiten Linie beachtet sie mittels der Presserelationen das Verhältnis der tschechischen politischen Representation und Unternehmungsschichten zu Wien, dessen Ansichten von fortschreitender Militarisierung des Staates und Einstellungen zu der Abhängigkeit Österreich-Ungarns von Deutschland. Aus unvollständigen Pressematerialien und auch aus der Fachliteratur ist es sichtlich, dass die Einstellungen der Repräsentanten tschechischer Politik, Industrie und zeitmäßiger Presse in dieser Richtung gewissermaßen widersprüchlich gewesen sind. Die Erhöhung der Voranschläge für Armee und Marine ist allgemein kritisiert worden, aber tschechische Industrie hat an der Rüstungsproduktion von Österreich-Ungarn erfolgreich teilgenommen. Tschechische Politik ist bis auf die Ausnahmen gegenüber habsburgische Monarchie loyal geblieben, aber sie hat kritische Vorbehalte zu der Nationalitätenorganisation des Staates gehabt. Sie hat seine Abhängigkeit von kaiserlichem Deutschland und angesichts eigener wirtschaftlichen Aktivitäten auch voraussetzende Richtung seiner weiteren Expansion abgelehnt. - Die Studie betont die Bedeutung der Presse als historischer Quelle und weist auf unausgenützte Möglichkeiten der Presse hin.
This paper deals with a number of significant aspects of the given topic. Firstly, againts the background of a partial analysis of the economic and budget situation, the author examines the extent to which the Habsburg monarchy was prepared for the anticipated outbreak of war. Secondly, press reports are used as a means of analysing the attitudes of Czech political representatives and industriel circles towards Vienna, including their opinions on the increasing militarisation of the state and standpoints regarding the dependence of Austria- Hungary on Germany. From a selection of press materials and from specialist literature it is evident that the positions adopted by Czech political representatives, Czech industry and newspapers of the time were in this respect somewhat inconsistent. Increasing the military budget for the army and navy was generally criticised, although Czech industry played a successful part in Austro-Hungarian arms production. But for a few exceptions, Czech policy remained loyal to the Habsburg monarchy, although criticisms were made regarding the nationalist organisation of the state. The Czech policy rejected the state´s dependence on imperial Germany and, with a view to its own economic activities, the envisaged direction of its future expansion. The article emphasises the significance ot the press as a historical source and draws attention to its hitherto untapped possibilities.
Rights: © Západočeská univerzita v Plzni
Appears in Collections:Dějepis XVII
Konferenční příspěvky / Conference papers (KHI)
Dějepis XVII

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Macek.pdfPlný text175,09 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/35691

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.