Title: The determination of effective diffusion coefficient from the electrochemical impedance spectra of composite poly (vinyl alcohol) membranes
Other Titles: Stanovení efektivního difúzního koeficientu kompozitních PVA membrán z impedančního spektra
Authors: Tomáš, Martin
Remiš, Tomáš
Gholami, Fatemeh
Citation: TOMÁŠ, M., REMIŠ, T., GHOLAMI, F. The determination of effective diffusion coefficient from the electrochemical impedance spectra of composite poly (vinyl alcohol) membranes. Environmental Progress and Sustainable Energy, 2019, roč. 38, č. 5. ISSN 1944-7442.
Issue Date: 2019
Publisher: Wiley
Document type: článek
article
URI: 2-s2.0-85062367993
http://hdl.handle.net/11025/35978
ISSN: 1944-7442
Keywords: polyvinylalkohol;kyselina sulfojantarová;tetraethylorthosilikát;Nafion;difúzní koeficient;bobtnání
Keywords in different language: poly(vinyl alcohol);sulfosuccinic acid;tetraethylorthosilicate;Nafion;diffusion coefficient;swelling
Abstract: Článek popisuje vliv bobtnání na efektivní difúzní koeficient kompozitních PVA membrán měřený elektrochemickou impedanční spektroskopií. Pro potlačení bobtnání a zvýšení iontové vodivosti byly PVA membrány síťovány kyselinou sulfojantarovou (SSA) a tetraetylorthosilikátem (TEOS). Po naměření impedančních spekter byla data proložena ekvivalentním okruhem na bázi Randlesova obvodu. Tím došlo k určení hodnoty Warburgova elementu, který byl zaznamenán pro membránu v suchém a vlhkém stavu. Výsledky pro kompozitní membrány byly porovnány s výsledky čisté PVA membrány a membrány typu Nafion NR212. Byla zjištěna silná závislost difúzního koeficientu na rozměrech membrány po bobtnání. Kompozit obsahující kyselinu sulfojantarovou vykázal zvýšenou iontovou vodivost. Vzorek ovšem vykázal i silně hydrofilní chování, což limituje možné využití materiálu v aplikacích, jako jsou metanolové palivové články. Za účelem snížení hydrofilního charakteru membrány tak byl vytvořen kompozit PVA SSA TEOS.
Abstract in different language: This study presents the effect of swelling on effective diffusion coefficient of the composite poly(vinyl alcohol) (PVA) membranes through electrochemical impedance spectroscopy. The PVA based membranes were cross‐linked by sulfosuccinic acid (SSA) or tetraethylorthosilicate (TEOS) to improve the ionic conductivity and suppress the swelling. The impedance spectra of the synthesized membranes were recorded and then fitted using Randles circuit. The values of the Warburg element were analyzed and the effective diffusion coefficient was calculated for membranes in dry or wet state. Obtained values were compared with those of the Nafion NR 212 and pure PVA. A significant dependency of effective diffusion coefficient on dimension change caused by swelling was measured. In case of SSA cross‐linking, an improvement of ionic conductivity by chemical modification was observed. However, the highly hydrophilic behavior of PVA SSA samples is limiting further utilization of membrane in applications such as methanol fuel cells. To improve the stability of membrane in the wet environment, the composite PVA SSA TEOS membrane was prepared.
Rights: Plný text není přístupný.
© Wiley
Appears in Collections:Články / Articles (CT2)
OBD

Files in This Item:
File SizeFormat 
Tomas_Environmental_Progress_&_Sustainable_Energy.pdf910,97 kBAdobe PDFView/Open    Request a copy


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/35978

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

search
navigation
  1. DSpace at University of West Bohemia
  2. Publikační činnost / Publications
  3. OBD