Title: Behavior of Embedded Cation-Exchange Particles in a DC Electric Field
Other Titles: Chování zapuštěných kationtově výměnných částic ve stejnosměrném elektrickém poli
Authors: Vobecká, Lucie
Belloň, Tomáš
Slouka, Zdeněk
Citation: VOBECKÁ, L., BELLOŇ, T., SLOUKA, Z. Behavior of Embedded Cation-Exchange Particles in a DC Electric Field. International journal of molecular sciences, 2019, roč. 20, č. 14. ISSN 1661-6596.
Issue Date: 2019
Publisher: MDPI
Document type: článek
article
URI: 2-s2.0-85070453406
http://hdl.handle.net/11025/35982
ISSN: 1661-6596
Keywords: iontově výměnné membrány;iontově výměnné částice;heterogenita;elektrokinetika;proudově-napěťové křivky
Keywords in different language: ion-exchange membranes;ion-exchange particles;heterogeneity;electrokinetics;current–voltage curves
Abstract: Elektrodialýza a elektrodeionizace jsou separační procesy, jejichž výkon závisí na kvalitě a vlastnostech iontově výměnných membrán. Jedním ze znaků, který tyto vlastnosti do značné míry ovlivňuje, je heterogenita membrán na makroskopické i mikroskopické úrovni. Makroskopická heterogenita je vnitřní vlastností heterogenních iontově výměnných membrán. V těchto membránách je funkční iontoměničová složka dispergována v nevodivém pojivu. Funkční složkou jsou jemně mleté částice iontoměničové pryskyřice. Pochopení vlivu struktury na vlastnosti a chování heterogenních membrán je tedy nanejvýš důležité, protože neovlivňuje pouze skutečný výkon, ale také náklady a tedy konkurenceschopnost výše uvedených separačních procesů. Zde studujeme elektrokinetické chování katexových pryskyřičných částicových systémů s dobře definovanou geometrickou strukturou. Tento přístup lze chápat jako přístup zdola nahoru, pokud jde o přípravu membrány. Strukturovanou katexovou membránu připravujeme pomocí její základní složky, kterou je iontoměničová pryskyřice. Poté provedeme experimentální studii se čtyřmi různorodými experimentálními systémy, ve kterých se počet použitých katexových částic mění z 1 na 4. Tyto systémy jsou studovány pomocí základních elektrochemických charakterizačních měření, jako je měření proudo-napěťových křivek a přímých optických pozorování jevů, které se vyskytují na rozhraní mezi iontovýměnným systémem a sousedním elektrolytem. Cílem naší práce je lepší pochopení vztahu mezi strukturou a membránovými vlastnostmi a toho, jak struktura ovlivňuje elektrokinetické chování těchto systémů.
Abstract in different language: Electrodialysis and electrodeionization are separation processes whose performance depends on the quality and properties of ion-exchange membranes. One of the features that largely aects these properties is heterogeneity of the membranes both on the macroscopic and microscopic level. Macroscopic heterogeneity is an intrinsic property of heterogeneous ion-exchange membranes. In these membranes, the functional ion-exchange component is dispersed in a non-conductive binder. The functional component is finely ground ion-exchange resin particles. The understanding of the eect of structure on the heterogeneous membrane properties and behavior is thus of utmost importance since it does not only aect the actual performance but also the cost and therefore competitiveness of the aforementioned separation processes. Here we study the electrokinetic behavior of cation-exchange resin particle systems with well-defined geometrical structure. This approach can be understood as a bottom up approach regarding the membrane preparation. We prepare a structured cation-exchange membrane by using its fundamental component, which is the ion exchange resin. We then perform an experimental study with four dierent experimental systems in which the number of used cation-exchange particles changes from 1 to 4. These systems are studied by means of basic electrochemical characterization measurements, such as measurement of current–voltage curves and direct optical observation of phenomena that occur at the interface between the ion-exchange system and the adjacent electrolyte. Our work aims at better understanding of the relation between the structure and the membrane properties and of how structure aects electrokinetic behavior of these systems.
Rights: © MDPI
© Creative Commons Attribution License 4.0
Appears in Collections:Články / Articles (CT1)
OBD

Files in This Item:
File SizeFormat 
Slouka_ijms-20-03579-v2.pdf2,24 MBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/35982

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

search
navigation
  1. DSpace at University of West Bohemia
  2. Publikační činnost / Publications
  3. OBD