Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorBelloň, Tomáš
dc.contributor.authorPolezhaev, Petr
dc.contributor.authorVobecká, Lucie
dc.contributor.authorSlouka, Zdeněk
dc.date.accessioned2019-11-25T11:00:19Z-
dc.date.available2019-11-25T11:00:19Z-
dc.date.issued2019
dc.identifier.citationBELLOŇ, T., POLEZHAEV, P., VOBECKÁ, L., SLOUKA, Z. Fouling of a heterogeneous anion-exchange membrane and single anion-exchange resin particle by ssDNA manifests differently. Journal of membrane science, 2019, roč. 572, č. JAN 15 2019, s. 619-631. ISSN 0376-7388.en
dc.identifier.issn0376-7388
dc.identifier.uri2-s2.0-85057446208
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11025/35983
dc.description.abstractElektrostatické interakce mezi nábojem fixovaným v iontoměničových membránách a nábojem neseným velkými ionty přítomnými v odsoleném elektrolytu mohou významně podpořit znečištění ionexových membrán v případě, že jsou oba náboje opačné. Zde studujeme interakce mezi aniontově výměnnými systémy představovanými heterogenní aniontově výměnnou membránou a homogenní aniontově výměnnou částicí, které mají pozitivní fixovaný náboj a krátké fragmenty jednořetězcové DNA jako velkou molekulu s negativním nábojem. Zkoumáme vliv DNA na oba systémy měřením proudonapěťových křivek v roztocích, které mají různé koncentrace mobilní DNA. Naše experimentální data ukazují, že zatímco existuje výrazný vliv DNA v limitní a nadlimitní oblasti proudo-napěťových křivek pro heterogenní aniontově výměnnou membránu, existuje velmi omezený vliv na proudo-napěťové křivky aniontově výměnné částice. Přímé pozorování vyčerpané strany nedotčené heterogenní aniontově výměnné membrány ukázalo, že polarizace membrány vede k tvorbě intenzivního chaotického víru lokalizovaného na povrchu membrány, na kterém dva velké protisměrné víry překrývají pozdější polarizaci. Přidání DNA neovlivňuje tvorbu dvou velkých vírů, ale naše data silně naznačují, že existuje účinek na lokální vír, který je zodpovědný za velké změny proudo-napěťových křivek. Pozorování aniontově výměnné částice překvapivě odhalilo, že DNA silně ovlivňuje elektrokinetiku kolem částice, i když se to neprojevuje v naměřených křivkách proudu a napětí. V tomto systému DNA mění elektrokinetický obraz úplně a velmi pravděpodobně vytváří bipolární spojení schopné štěpení vody.cs
dc.format13 s.cs
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isoenen
dc.publisherElsevieren
dc.relation.ispartofseriesJournal Of Membrane Scienceen
dc.rightsPlný text není přístupný.cs
dc.rights© Elsevieren
dc.subjectZanášení membránycs
dc.subjectElektrokonvekcecs
dc.subjectŠtěpení vodycs
dc.subjectHeterogenní Aniontově výměnné membránycs
dc.subjectAniontově výměnná pryskiřicecs
dc.subjectčásticecs
dc.subjectProudo-napěťová křivkacs
dc.subjectDNAcs
dc.titleFouling of a heterogeneous anion-exchange membrane and single anion-exchange resin particle by ssDNA manifests differentlyen
dc.title.alternativeZanášení heterogenní aniontově výměnné membrány a samostatné aniontově výměnné částice pomocí ssDNA se projevuje odlišněcs
dc.typečlánekcs
dc.typearticleen
dc.rights.accessclosedAccessen
dc.type.versionpublishedVersionen
dc.description.abstract-translatedElectrostatic interactions between the charge fixed in ion-exchange membranes and the charge borne by large ions present in the desalted electrolyte can significantly promote fouling of the ion-exchange membranes in the case the two charges are opposite. Here we study the interactions between anion-exchange systems represented by a heterogeneous anion-exchange membrane and homogeneous anion-exchange resin particle both possessing positive fixed charge and short fragments of single stranded DNA as a large molecule with negative charge. We investigate the effect of DNA on both systems by measuring current-voltage curves in the solutions having different concentrations of mobile DNA. Our experimental data show that while there is a profound effect of DNA on the limiting and overlimiting region of currentvoltage curves for the heterogeneous anion-exchange membrane, there is very limited influence on current-voltage curves of the anion-exchange resin particle. Direct observation of the depletion side of the pristine heterogeneous anionexchange membrane showed that the polarization of the membrane leads to formation of intensive chaotic vortex localized to the membrane surface on which two large counter-rotating vortices superimpose later further polarization. The addition of DNA does not affect the formation of two large vortices however our data strongly indicate that there is an effect on the local vortex, which is responsible for the large changes in the current-voltage curves. Surprisingly, the observation of the anion-exchange particle revealed that DNA strongly affects the electrokinetics around the particle although this is not manifested in the measured current-voltage curves. On this system, the DNA changes the electrokinetic picture completely and very likely creates bipolar junction capable of water splittingen
dc.subject.translatedMembrane foulingen
dc.subject.translatedElectroconvectionen
dc.subject.translatedWater splittingen
dc.subject.translatedHeterogeneous anion-exchange membraneen
dc.subject.translatedAnion-exchange resinen
dc.subject.translatedparticleen
dc.subject.translatedCurrent-voltage curveen
dc.subject.translatedDNAen
dc.identifier.doi10.1016/j.memsci.2018.11.034
dc.type.statusPeer-revieweden
dc.identifier.document-number453402100062
dc.identifier.obd43927301
Appears in Collections:Články / Articles (CT1)
OBD

Files in This Item:
File SizeFormat 
JMS_fouling_DNA.pdf5 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/35983

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

search
navigation
  1. DSpace at University of West Bohemia
  2. Publikační činnost / Publications
  3. OBD