Title: Self-adhesive electrode applied to ZnO nanorod-based piezoelectric nanogenerators
Other Titles: Samoadhesivní elektroda aplikovaná na piezogenerátor založený na ZnO nanotyčinkách
Authors: Yilmaz, Pelin
Greenwood, Peter
Meroni, Simone
Troughton, Joel
Novák, Petr
Li, Xuan
Watson, Trystan
Briscoe, Joe
Citation: YILMAZ, P., GREENWOOD, P., MERONI, S., TROUGHTON, J., NOVÁK, P., LI, X., WATSON, T., BRISCOE, J. Self-adhesive electrode applied to ZnO nanorod-based piezoelectric nanogenerators. Smart materials & Structures, 2019, roč. 28, č. 10. ISSN 0964-1726.
Issue Date: 2019
Publisher: Institute of Physics Publishing
Document type: postprint
postprint
URI: 2-s2.0-85074760336
http://hdl.handle.net/11025/35984
ISSN: 0964-1726
Keywords: piezoelektřina;získávání energie;oxid zinečnatý;nanostruktura;syntéza z roztoku;PEDOT:PSS
Keywords in different language: piezoelectric;energy harvesting;zinc oxide;nanostructure;solution synthesis;PEDOT:PSS
Abstract: Piezoelektrická zařízení založená na ZnO nanotyčinkách získala v systémech sběru energie velkou pozornost, protožemohou být zpracována při nízkých teplotách na pružné plastové substráty. Vakuově odpařené kontakty z drahých kovů však zůstávají nákladným prvkem zařízení. Tato práce pojednává o použití průhledných vodivých lepidel (TCA) jako alternativního vrchního kontaktu, který je bez vakuového odpařování a drahých kovů. Fólie TCA různých tlouštěk byly nalisovány na niklovou mikro mřížku na PET substrátech a přilepeny pomocí nízkotlaké laminace za studena pro spojení adhezivní složky TCA k piezoelektrickým generátorům s konečnou strukturou zařízení PET / ITO / ZnO semen / ZnO - nanorody / CuSCN / PEDOT: PSS / TCA. Piezoelektrická výkonnost zařízení byla porovnána měřením výstupního napětí v otevřeném obvodu a maximálního výstupního výkonu v rozsahu odporových zátěží. Bylo pozorováno, že výstupní napětí stoupá se zvyšující se TCA tloušťkou a dosahuje maximální hodnoty 0,72 V generované se 110 um TCA jako vrchním kontaktem. Vyšší odpor v důsledku zvýšené tloušťky TCA však vedl ke snížení výkonu; maximální vypočítaný výkon 0,25 um W byl získán ze zařízení s nejtenčí TCA vrstvou 22 um. Nakonec byla účinnost piezoelektrických nanogenerátorů s TCA kontakty porovnána s kontrolním zařízením s odpařeným zlatým kontaktem.
Abstract in different language: ZnO nanorod-based piezoelectric devices have gained wide attention in energy harvesting systems as they can be processed at low temperatures onto flexible plastic substrates, giving a good potential for low cost. However, the vacuum-evaporated, precious metal contacts remain a high-cost element of the devices. This paper discusses the use of transparent conductive adhesives (TCAs) as an alternative top contact that is free from both vacuum-evaporation and precious metals. TCA films of various thicknesses were tape-cast onto nickel microgrid on PET substrates and adhered using low-pressure cold-lamination to bond the adhesive component of the TCA to piezoelectric generators with the final device structure of PET/ITO/ZnO-seed/ZnO-nanorods/CuSCN/PEDOT:PSS/TCA. The piezoelectric performances of the devices were compared by measuring output voltage in open-circuit and maximum power output across a range of resistive loads. The voltage output was observed to rise with increasing TCA thickness, reaching a maximum value of 0.72 V generated with 110 mu m of TCA as top contact. However, the higher resistance due to increased TCA thickness led to decreased power output; a maximum calculated power of 0.25 mu W was obtained from the device with the thinnest TCA layer of 22 mu m. Finally, the performance of piezoelectric nanogenerators with TCA contacts were compared to a control device with an evaporated gold contact.
Rights: © Institute of Physics Publishing
Appears in Collections:Postprinty / Postprints (CT4)
OBD

Files in This Item:
File SizeFormat 
Novak_Self-adhesive.pdf682,55 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/35984

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

search
navigation
  1. DSpace at University of West Bohemia
  2. Publikační činnost / Publications
  3. OBD