Title: Surface Modified Zinc Oxide Nanoparticles as Smart UV Sensors
Other Titles: Povrchově modifikované nanočástice oxidu zinečnatého jako inteligentní UV senzory
Authors: Thomas, Deepu R.
Prakash, Jithin
Sadasivuni, Kishor Kumar
Deshmukh, Kalim Abdul Rashid
Edakkara, Augustine J.
Citation: THOMAS, D. R., PRAKASH, J., SADASIVUNI, K. K., DESHMUKH, K. A. R., EDAKKARA, A. J. Surface Modified Zinc Oxide Nanoparticles as Smart UV Sensors. Journal of electronic materials, 2019, roč. 48, č. 7, s. 4726-4732. ISSN 0361-5235.
Issue Date: 2019
Publisher: Springer
Document type: článek
article
URI: 2-s2.0-85065769824
http://hdl.handle.net/11025/36076
ISSN: 0361-5235
Keywords: ZnO;mikrovlnná asistovaná sonochemická metoda;povrch modifikace;zelené emise
Keywords in different language: ZnO;microwave assisted sonochemical method;surface modification;green emission
Abstract: říspěvek se zabývá syntézou nanočástic ZnO a jejich povrchovou modifikací pomocí mikrovlnné sonochemické metody spolu s její úspěšnou aplikací při návrhu inteligentního UV senzoru. Struktura připravených vzorků byla zkoumána pomocí XRD, XPS a příslušných studií krystalinity. Fotoluminiscenční spektroskopie identifikovala zvýšení intenzity zelené emise v důsledku povrchové modifikace, která je dána hustotou volných míst kyslíku. Změny v dielektrické konstantě a hodnotách dielektrických ztrát s povrchovou úpravou jsou jasně doloženy. Jako případová studie bylo pozorováno inteligentní UV čidlo vyrobené s použitím této povrchově modifikované odezvy ZnO a doby rozpadu, která je 14 s a 16 s. Podrobně byla také zkoumána možnost modifikace povrchu při vyladění reakcí snímání.
Abstract in different language: The present paper examines the synthesis of ZnO nanoparticles and their surface modification via the microwave assisted sonochemical method along with its successful application in designing a smart UV sensor. The structure of the prepared samples was investigated using XRD, XPS and its respective crystallinity studies. The photoluminescence spectroscopy identified an increase in the green emission intensity due to surface modification which is attributed to the density of oxygen vacancies. The variation in the dielectric constant and dielectric loss values with surface modification is clearly substantiated. As a case study, it was observed a smart UV sensor fabricated using this surface modified ZnO response and decay time that are 14 s and 16 s, respectively. Also, the possibility of surface modification in tuning the sensing responses has been investigated in detail.
Rights: Plný text není přístupný.
© Springer
Appears in Collections:Články / Articles
OBD

Files in This Item:
File SizeFormat 
článek_Deshmukh.pdf1,11 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/36076

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

search
navigation
  1. DSpace at University of West Bohemia
  2. Publikační činnost / Publications
  3. OBD