Title: Electromagnetic interference shielding properties of polyvinylchloride (PVC), barium titanate (BaTiO3) and nickel oxide (NiO) based nanocomposites
Other Titles: Elektromagnetické interferenční stínící vlastnosti nanokompozitů na bázi polyvinylchloridu (PVC), titaničitanu barnatého (BaTiO3) a oxidu nikelnatého (NiO) \ t
Authors: Muzaffar, Aqib
Ahamed, Muneer Basheer
Deshmukh, Kalim Abdul Rashid
Faisal, Muhammad
Citation: MUZAFFAR, A., AHAMED, M. B., DESHMUKH, K. A. R., FAISAL, M. Electromagnetic interference shielding properties of polyvinylchloride (PVC), barium titanate (BaTiO3) and nickel oxide (NiO) based nanocomposites. Polymer testing, 2019, roč. 77, č. AUG 2019. ISSN 0142-9418.
Issue Date: 2019
Publisher: Elsevier
Document type: článek
article
URI: 2-s2.0-85066934805
http://hdl.handle.net/11025/36122
ISSN: 0142-9418
Keywords: EMI stínění;PVC;NiO;BaTiO3;Polymerní kompozity;Dielektrické studie
Keywords in different language: EMI shielding;PVC;NiO;BaTiO3;Polymer composites;Dielectric studies
Abstract: Nanokompozitní filmy z polyvinylchloridu / titaničitanu barnatého / oxidu nikelnatého (PVC / BaTiO3 / NiO) byly připraveny metodou odlévání rozpouštědlem a byla zkoumána jejich účinnost stínění elektromagnetickou interferencí (EMI) (SE) s ohledem na variabilní zatížení nanofillerem. Studie rentgenové difrakce (XRD), infračervené spektroskopie s Fourierovou transformací (FTIR) a rastrovací elektronovou mikroskopií (SEM) byly provedeny za účelem zjištění morfologie povrchu, funkčních skupin a stavu disperze nanoplniv v nanokompozitech. Interfaciální interakce mezi PVC, BaTiO3 a NiO při různých nanofillerových zatíženích byla zřejmá z analýzy FTIR, zatímco mikrografy SEM vykazují rovnoměrnou disperzi nanoplniv v polymerní matrici. EMI SE z nanokompozitů PVC / BaTiO3 / NiO v kmitočtovém pásmu 12GHz – 18 GHz (Ku-pásmo) byla zkoumána pomocí vektorového síťového analyzátoru. Studie EMI SE odhalily vliv nanofillerů na vodivost a EMI SE nanokompozitů poskytujících maximální EMI SE −18,7dB.
Abstract in different language: Polyvinylchloride/barium titanate/nickel oxide (PVC/BaTiO3/NiO) nanocomposite films were prepared by solvent casting method and their electromagnetic interference (EMI) shielding effectiveness (SE) was investigated with respect to variable nanofiller loadings. The X-ray diffraction (XRD), Fourier transform infrared spectroscopy (FTIR) and scanning electron microscopy (SEM) studies were carried out to ascertain surface morphology, functional groups and dispersion state of the nanofillers in the nanocomposites. The interfacial interaction between PVC, BaTiO3 and NiO at different nanofiller loadings was evident from FTIR analysis while SEM micrographs show uniform dispersion of nanofillers in the polymer matrix. The EMI SE of PVC/BaTiO3/NiO nanocomposites in the frequency range 12 GHz–18 GHz (Ku-band) were investigated using vector network analyzer. The EMI SE studies revealed the impact of nanofiller addition on the conductivity and the EMI SE of the nanocomposites yielding maximum EMI SE of −18.7 dB.
Rights: Plný text není přístupný.
© Elsevier
Appears in Collections:Články / Articles
OBD

Files in This Item:
File SizeFormat 
Polymer Testing_Kalim.pdf1,27 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/36122

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

search
navigation
  1. DSpace at University of West Bohemia
  2. Publikační činnost / Publications
  3. OBD