Title: Start-ups Mapping in the Czech Republic
Other Titles: Mapování start-upů v České republice
Authors: Machová, Kristýna
Taušl Procházková, Petra
Citation: MACHOVÁ, K., TAUŠL PROCHÁZKOVÁ, P. Start-ups Mapping in the Czech Republic. In: Proceedings of the 34th International Business Information Management Association Conference. Neuveden: International Business Information Management Association (IBIMA), 2019. s. 1369-1379. ISBN 978-0-9998551-3-3.
Issue Date: 2019
Publisher: International Business Information Management Association (IBIMA)
Document type: konferenční příspěvek
conferenceObject
URI: http://hdl.handle.net/11025/36123
ISBN: 978-0-9998551-3-3
Keywords: start-up;udržitelnost;definice;charakteristika
Keywords in different language: start-up;sustainability;definition;characteristic
Abstract: Příspěvek si klade za cíl zmapovat start-up segment v České republice. Teoretická část se zabývá výzkumnými otázkami „Jak definovat start-up? Jaké jsou základní charakteristiky start-up podniků? “. Diskutuje se také o udržitelných prvcích startupů, protože startupové aktivity dávají odpověď na řadu sociálních a environmentálních otázek. Empirickou část otevírá výzkumná otázka „Kolik víme o start-up segmentu v České republice?“. Tato část identifikuje a analyzuje vzorek českých start-up podniků s ambicí objasnit jejich celkovou charakteristiku včetně snahy zmapovat jejich přístup k udržitelnosti jako nový a důležitý trend v podnikání a společnosti obecně. V příspěvku je použita smíšená metoda výzkumu. Přidaná hodnota předkládaného výzkumu je trojí (a) diskuse o definičních kritériích a charakteristikách start-up podniků (b) identifikace současné struktury zkoumaného vzorku start-up podniků v České republice a (c) návrh pro vytvoření start-up databáze a monitorování vybraných aspektů. Hlavní empirická zjištění poskytují cenné informace o českých start-up podnicích spolu s porovnáním s dostupnými evropskými start-up daty a zdůrazňují, že je nutné pokračovat ve shromažďování informací o start-upech, aby se vyplnila mezera ve slabé informační databázi. Informace jako je profil společnosti, produkt / služba, přístup k udržitelným prvkům podnikání, financování, podpora při zahájení činnosti a finanční ukazatele, musí být shromažďovány systematicky. Návrh pro budoucí zkoumání je vytvoření start-up databáze, sledování vybraných aspektů včetně posledních trendů, jako je přístup k udržitelnosti.
Abstract in different language: The paper aims to map start-up segment in the Czech Republic. The theoretical part works with the research questions “How to define start-up? What is basic characteristics of start-up ventures?”. Also, sustainable elements of start-up activities are discussed, since the start-up activity is, with increasing potential, considered as an important answer to many social and environmental issues. The empirical part opens the research question “How much do we know about the start-up segment in the Czech Republic?”. This part identifies and analyses a sample of Czech start-ups with the ambition to clarify their overall characteristics including the effort to map their approach to sustainability as a new and important trend in entrepreneurship and society in general. The paper used a mixed method of research, desk research and quantitative research is provided. The added value of the presented research is threefold (a) a discussion about definition criteria and characteristics of start-ups (b) an identification of the current structure of researched sample of start-up companies in the Czech Republic and (c) a suggestion for creation of start-up's database and monitoring of selected aspects. The main empirical findings provide valuable information about Czech start-up ventures together with comparison to available European start-ups data and highlight that it is necessary to continue collecting information about start-ups to fill in the gap in weak information database. Information such as a profile of the company, product/service, approach to sustainable business elements, funding, start-up support and financial indicators has to be collected systematically. The suggestion for future work, based on the provided desk and empirical research, is to create start-up database, monitor selected aspects including recent trends, such as approach to sustainability.
Rights: Plný text není přístupný.
© IBIMA
Appears in Collections:Konferenční příspěvky / Conference papers (KPM)
OBDPlease use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/36123

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

search
navigation
  1. DSpace at University of West Bohemia
  2. Publikační činnost / Publications
  3. OBD