Title: Evaluation of a self-organizing migrating algorithm applied to discrete event simulation optimization
Other Titles: Vyhodnocení samoorganizujícího se migračního algoritmu aplikovaného na optimalizaci diskrétního simulačního modelu
Authors: Raška, Pavel
Ulrych, Zdeněk
Citation: RAŠKA, P., ULRYCH, Z. Evaluation of a self-organizing migrating algorithm applied to discrete event simulation optimization. In: 31st European Modeling and Simulation Symposium, EMSS 2019. Genova: Dime University of Genova, 2019. s. 332-341. ISBN 978-88-85741-26-3.
Issue Date: 2019
Publisher: Dime University of Genova
Document type: konferenční příspěvek
conferenceObject
URI: 2-s2.0-85073803920
http://hdl.handle.net/11025/36128
ISBN: 978-88-85741-26-3
Keywords: diskrétní simulační model;Vyhodnocení;Samoorganizující se Migrační Algoritmus;SOMA
Keywords in different language: Discrete Event Simulation Model;Evaluation;Self-Organizing Migrating Algorithm;SOMA
Abstract: Příspěvek se zabývá testováním a hodnocením modifikovaného samoorganizujícího se migračního algoritmu (SOMA) aplikovaného na diskrétní simulační model modelující zavážení výrobních linek pomocí AGV. Heuristická optimalizační metoda SOMA je odvozena od metody diferenciální evoluce. Všechny použité strategie SOMA byly testovány za stejných podmínek simulačních experimentů – stejná kritéria ukončení, počet opakování v optimalizačních experimentech a stejné nastavení základních parametrů SOMA. Navržená metodologie používá různá hodnotící kritéria určená k analýze chování různých strategií SOMA při hledání optima účelové funkce definované pro každý diskrétní simulační model.
Abstract in different language: The paper deals with testing and evaluation of a modified Self-Organizing Migrating Algorithm (SOMA) applied to a discrete event simulation model reflecting the supply of production lines using automated guided vehicles. The SOMA heuristic optimization method is derived from the Differential Evolution method. We test all the SOMA strategies under the same conditions of the simulation experiments - the same termination criteria, number of repetitions in the optimization experiments, and the same setting of the basic parameters of the SOMA. We propose a methodology using different evaluation criteria to analyse the different SOMA strategies behaviour of finding the optimum of an objective function specified for each discrete event simulation model.
Rights: Plný text je přístupný v rámci univerzity přihlášeným uživatelům.
© Dime University of Genova
Appears in Collections:Konferenční příspěvky / Conference Papers (RTI)
OBD

Files in This Item:
File SizeFormat 
Článek ve sborníku.pdf5,58 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/36128

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

search
navigation
  1. DSpace at University of West Bohemia
  2. Publikační činnost / Publications
  3. OBD