Title: Vliv směru tisku při pěchování vzorků vyrobených 3D tiskem z maragingové oceli MS1
Other Titles: Influence of printing direction during upsetting of samples produced by 3D printing from MS1 maraging steel
Authors: Jirková, Hana
Zetková, Ivana
Cajthamlová, Šárka
Opatová, Kateřina
Rubešová, Kateřina
Kučerová, Ludmila
Citation: JIRKOVÁ, H., ZETKOVÁ, I., CAJTHAMLOVÁ, Š., OPATOVÁ, K., RUBEŠOVÁ, K., KUČEROVÁ, L. Vliv směru tisku při pěchování vzorků vyrobených 3D tiskem z maragingové oceli MS1. Kovárenství, 2019, roč. 70, č. říjen 2019, s. 14-18. ISSN 1213-9289.
Issue Date: 2019
Publisher: Svaz účetních ČR
Document type: článek
article
URI: http://hdl.handle.net/11025/36215
ISSN: 1213-9289
Keywords: aditivní technologie;pěchování;maragingová ocel;směr tisku
Keywords in different language: additive technology;upsetting;maraging steel;printing direction
Abstract: Pomocí aditivních technologií je možné z různých materiálů vyrábět tvarově složité díly, což vede k jejich rychlému rozšiřování do různých oblastí průmyslu. Vlastnosti součástí vyráběných 3D tiskem jsou velmi ovlivněny nejenom parametry nastavení laseru, tloušťkou nanášené vrstvy prášku a jeho kvalitou a zkušeností operátora, ale i směrem tisku. Otázkou stále zůstávají vlastnosti tištěných dílů v porovnání s konvenčně vyráběnými součástmi. Vedle mechanických vlastností jsou důležité i vlastnosti technologické, jako je např. tvařitelnost. Na válečcích z maragingové oceli MS1, vytištěných metodou DMLS (Direct Metal Laser Sintering), byl zjišťován vliv směru tisku na chování materiálu při pěchování za různých teplot. Válečky byly tištěny v ose X, Z a pod úhlem 45°. Pěchování bylo provedeno na hydraulickém lisu na polovinu výšky vzorku po ohřevu na teplotu 900°C nebo 450°C. Po zkoušce bylo provedeno jejich proměření a vizuální kontrola stavu povrchu.
Abstract in different language: Additive technologies make it possible to produce complicated parts from various materials, which leads to their rapid expansion into various areas of industry. The properties of the parts produced by 3D printing are very influenced not only by the laser setting parameters, the thickness of the applied powder layer and its quality and operator's experience but also by the direction of printing. The question still remains properties of printed parts in comparison with conventionally manufactured components. In addition to mechanical properties, technological properties such as formability are also important. The influence of the printing direction on the material behaviour during an upsetting test at different temperatures was investigated on the cylinders from MS1 maraging steel printed by the DMLS method (Direct Metal Laser Sintering). The cylinders were printed in the X, Z axis and at an angle of 45°. Upsetting was performed on a hydraulic press on the half the sample height after heating to 900° C or 450° C. After the test, the measurement of samples and visual inspection of the surface was carried out.
Rights: Plný text je přístupný v rámci univerzity přihlášeným uživatelům.
© Svaz kováren ČR
Appears in Collections:Články / Articles (RTI)
OBD

Files in This Item:
File SizeFormat 
kovarenstvi 70_říjen 2019.pdf3,36 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/36215

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

search
navigation
  1. DSpace at University of West Bohemia
  2. Publikační činnost / Publications
  3. OBD