Title: Influence of cooling rate on microstructure and mechanical properties of 42SiCr steel after Q&P process
Other Titles: Vliv rychlosti ochlazování na mikrostrukturu a mechanické vlastnosti oceli 42SiCr po Q&P procesu
Authors: Janda, Tomáš
Jirková, Hana
Jeníček, Štěpán
Kučerová, Ludmila
Citation: JANDA, T., JIRKOVÁ, H., JENÍČEK, Š., KUČEROVÁ, L. Influence of cooling rate on microstructure and mechanical properties of 42SiCr steel after Q&P process. Manufacturing Technology, 2019, ro�. 19, �. 4, s. 583-588. ISSN 1213-2489.
Issue Date: 2019
Publisher: J. E. Purkyne University in Usti nad Labem
Document type: článek
article
URI: 2-s2.0-85077152486
http://hdl.handle.net/11025/36301
ISSN: 1213-2489
Keywords: Vysokopevné oceli;tepelné zpracování;QP proces;FEM simulace
Keywords in different language: High-strength steel;heat treatment;Q&P process;FE simulation
Abstract: Inovativními metodami tepelného zpracování (TZ) vysokopevných ocelí jako je QP proces lze dosáhnout velmi příznivého poměru tažnosti a pevnosti. Materiál zpracovaný touto technologií má vyšší obsah zbytkového austenitu a dosahuje tak vyšší tažnosti. Popisovaný experiment se zabývá tepelným zpracováním oceli 42SiCr, prorovnává konvenční metody TZ a QP proces z hlediska vlivu různých kalicích medií na vlastnosti materiálu. V rámci experimentu bylo provedeno variantní TZ, metalografické analýzy, meření tvrdosti, rentgenová difrakční fázová analýza pro zjištění obsahu zbytkového austenitu a zkouška tahem. U kalených vzorků byl posuzován vliv rychlosti ochlazování na mikrostrukturu a reálné výsledky byly porovnávány se simulací provedenou v programu DeformTM na základě záznamů z termočlánků. Při konvenčním TZ projevoval materál malou citlivost na rychlosti ochlazování. Oproti tomu QP procesem bylo při vyšších teplotách zakalení dosaženo vyššího podílu austenitu ve struktuře a tažnosti až 15% při současné pevnosti 1800 MPa.
Abstract in different language: Using innovative methods of heat treatment (HT) for high-strength steels, such as the Q&P process, very favoura-ble ratios of ductility and strength can be achieved. Materials processed by this technology have higher content of retained austenite, and therefore better ductility. This experiment deals with HT of 42SiCr steel. The conventional HT and the Q&P processing are compared with respect to material properties. Metallographic analysis, hardness measurement, X-ray diffraction phase analysis (of retained austenite content) and tensile testing were performed. For the hardened samples, the effects of the cooling rate on their microstructure were assessed and the measured real-world data were compared with the simulations performed in the FEA simulation software DEFORMTM based on the thermocouple records. After a conventional HT, the material showed little sensitivity to the cooling rate. In contrast, the Q&P process with higher quenching temperatures resulted in a higher austenite content and elonga-tion of up to 15 % at a strength of 1800 MPa.
Rights: © J. E. Purkyne University in Usti nad Labem
Appears in Collections:Články / Articles (RTI)
OBD

Files in This Item:
File SizeFormat 
MT 2019_19_4.pdf3,11 MBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/36301

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

search
navigation
  1. DSpace at University of West Bohemia
  2. Publikační činnost / Publications
  3. OBD