Title: Typology of Knowledge-intensive Services for the Purposes of Adaptation to the Conditions of Society 4.0 – Case Study of the Czech Republic
Other Titles: Typologie znalostně náročných služeb pro účely přizpůsobení se podmínkám společnosti 4.0 - případová studie České republiky
Authors: Hinke, Jana
Vokoun, Marek
Černá, Marie
Dvořáková, Lilia
Caha, Zdeněk
Citation: HINKE, J., VOKOUN, M., ČERNÁ, M., DVOŘÁKOVÁ, L., CAHA, Z. Typology of Knowledge-intensive Services for the Purposes of Adaptation to the Conditions of Society 4.0 – Case Study of the Czech Republic. In: Education excellence and innovation management trough vision 2020. NORRISTOWN, Pennsylvania: International business information management association, 2019. s. 1887-1898. ISBN 978-0-9998551-2-6.
Issue Date: 2019
Publisher: International Business Information Management Association (IBIMA)
Document type: konferenční příspěvek
conferenceObject
URI: 2-s2.0-85074095399
http://hdl.handle.net/11025/36397
ISBN: 978-0-9998551-2-6
Keywords: Znalosti, služby, společnost 4.0, typologie.
Keywords in different language: knowledge, services, Society 4.0, typology.
Abstract: Příspěvek reaguje na skutečnost, že nové průmyslové paradigma Průmysl 4.0 vyžaduje diskusi o sociálních a organizačních účincích tohoto paradigmatu a zaměřuje se na služby založené na znalostech. Cílem příspěvku je analyzovat a porovnat data zpracovaná Eurostatem, OECD a dalšími vědeckými pracemi z databáze Web of Science a nastavit (s využitím jejich srovnání) parametry pro typologii podniků znalostně náročných služeb. Autoři příspěvku nastavili 4 parametry: vysoká míra vysokoškolsky vzdělaných pracovních sil, začlenění do odvětví s vysokým podílem výdajů na výzkumnou činnost, existence pozitivního přístupu k inovaci a dostupnost základního procesu (jehož řízení je strategické), obsahově klíčových technologií, využívání systémů umožňujících řízení výroby, logistiky, marketingu a lze očekávat vysokou úroveň její bezpečnosti, resp. vysoké znalosti. Dalším cílem bylo pomocí údajů poskytnutých Českým statistickým úřadem identifikovat počet podniků, které patří k identifikovaným znalostně náročným službám a jeho vývoj v letech 2014 - 2017 se záměrem pokračovat ve výzkumu formou dotazníkového šetření. Tato analýza přinesla zjištění, že podniky, které splňují stanovené požadavky, se vyskytují především ve dvou sektorech národního hospodářství: Informační a komunikační aktivity s podílem 12,7% z celkového počtu výzkumných center v ČR a v sektoru: Profesionální, vědecké a technické činnosti s podílem 15,3%. Oba sektory vykazují nejvyšší míru malých podniků, ale ve sledovaném období se zvýšil počet malých, středních i velkých podniků. To může vést k navýšení disponibilního počtu podniků, které mohou být zařazeny do služeb založených na znalostech na 800. Tento příspěvek představuje částečný výsledek probíhajícího výzkumného projektu.
Abstract in different language: Issue of the contribution responds to the fact that the new industrial paradigm Industry 4.0 requires the discussion about social and organizational effects of this paradigm and focuses on knowledge-intensive services. Objective of the contribution is to analyze and compare data processed by Eurostat, OECD and other scientific works from the Web of Science database and set (using their comparison) parameters for typology of enterprises of knowledge-intensive services. Authors of the contribution set 4 parameters: high rate of university-educated workforce, incorporation to sectors with high share of expenditures for research activities, existence of positive approach to innovation and availability of the core process, whose control is strategic, contents key technologies, uses systems enabling to manage production, logistics, marketing and it is possible to expect high level of its security, respectively high knowledge intensity. Further objective was to identify, using data provided by the Czech Statistical Office, the amount of enterprises belonging to identified knowledge-intensive services and its development in 2014 - 2017 with the intention to continue the research using the form of questionnaire survey. This analysis brought the finding that enterprises meeting set requirements occur mainly in two sectors of national economy: Information and communication activities with a share of 12,7 % of the whole amount of research centers in the Czech Republic and in the sector: Professional, scientific and technical activities with a share of 15,3 %. Both sectors show the highest rate of small businesses, but in monitored period increased the amount of both small and medium-sized and large enterprises. This may lead to increase of available amount of enterprises which can be included to the knowledge-intensive services to 800. This contribution represents partial result of the ongoing research project.
Rights: Plný text není přístupný.
© IBIMA
Appears in Collections:Konferenční příspěvky / Conference papers (KFU)
OBD

Files in This Item:
File SizeFormat 
Part 4 of 12 - Typology.pdf26 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/36397

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

search
navigation
  1. DSpace at University of West Bohemia
  2. Publikační činnost / Publications
  3. OBD