Title: Impacts of the Electronic Records of Sales (ERS) Introduction to the Small and Medium-sized Enterprises in the Czech Republic
Other Titles: Dopady elektronického evidence prodeje (EET) Úvod do malých a středních podniků v České republice
Authors: Hruška, Zdeněk
Hinke, Jana
Černá, Marie
Vallišová, Lucie
Citation: HRUŠKA, Z., HINKE, J., ČERNÁ, M., VALLIŠOVÁ, L. Impacts of the Electronic Records of Sales (ERS) Introduction to the Small and Medium-sized Enterprises in the Czech Republic. In: Education excellence and innovation management through vision 2020. Norristown, Pennsylvania: International business information management association-IBIMA, 2019. s. 2593-2602. ISBN 978-0-9998551-2-6.
Issue Date: 2019
Publisher: International Business Information Management Association (IBIMA)
Document type: konferenční příspěvek
conferenceObject
URI: 2-s2.0-85074085817
http://hdl.handle.net/11025/36398
ISBN: 978-0-9998551-2-6
Keywords: Obchodní jednotky, registrace, tržby, prodeje.
Keywords in different language: Business units, registration, revenues, sales.
Abstract: Hlavním důvodem zavedení elektronické evidence prodeje (EET) v České republice byl efektivnější výběr daní - zejména v oblasti daně z příjmů právnických osob, daně z příjmů fyzických osob a daně z přidané hodnoty. Cílem příspěvku je analyzovat a vyhodnotit dopady elektronických záznamů o uvedení do prodeje malých a středních podniků v České republice. Výzkum byl prováděn mezi malými a středními podniky, které mají s tímto novým legislativním nařízením něco společného. Autoři použili strukturovaný dotazník zaslaný 1 705 respondentům. Jako metoda hodnocení byla použita korelační analýza. Na základě výsledků výzkumu lze konstatovat, že více než polovina všech respondentů nesouhlasí se zaváděním elektronických záznamů o prodeji, a to zejména díky svým velkým administrativním nárokům. Výzkum také potvrdil, že největší část respondentů zaznamenala investice související se zavedením ERS do výše 5 000 Kč. Měsíčně zaznamenané náklady související s ERS byly nejčastěji v rozmezí 201 - 500 Kč. Kromě zjištění popsaných v článku byl také prokázán vliv elektronických záznamů o zavedení prodeje na trend růstu tržeb v hodnoceném segmentu vzhledem k hrubému domácímu produktu (HDP). Realizovaný výzkum bude sloužit jako výchozí bod pro další výzkum v popsané oblasti.
Abstract in different language: The main reason for electronic records of sales (ERS) introduction in the Czech Republic was more effective tax collection - mainly in the area of corporate income tax, income tax on natural person and value added tax. Objective of this contribution is to analyze and evaluate impacts of electronic records of sales introduction to the small and medium-sized enterprises (SMEs) in the Czech Republic. The research was conducted among SMEs having something in common with this new legislative regulation. Authors used the structured questionnaire sent to 1 705 respondents. As the evaluation method was used the correlation analysis. On the basis of the research results can be stated that more than half of all respondents does not agree with the introduction of electronic records of sales, mainly due to its great administrative demands. The research also confirmed that the greatest part of respondents recorded investment related to ERS introduction in height up to 5 000 CZK. Monthly recorded costs related to ERS were most often in the range 201 - 500 CZK. In addition to findings described in the article was also proven effect of electronic records of sales introduction on sales growth trend in evaluated segment relative to gross domestic product (GDP). Conducted research will be used as a starting point for further research in described area.
Rights: Plný text není přístupný.
© IBIMA
Appears in Collections:Konferenční příspěvky / Conference papers (KFU)
OBD

Files in This Item:
File SizeFormat 
Part 5 of 12 - Impacts.pdf28,67 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/36398

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

search
navigation
  1. DSpace at University of West Bohemia
  2. Publikační činnost / Publications
  3. OBD