Title: Attitude of Non Listed Companies to Financial Reporting in Accordance with IAS/IFRS - Evidence from the Czech Republic
Other Titles: Postoj nekótovaných společností k finančnímu výkaznictví v souladu s IAS/IFRS - Důkazy z České republiky
Authors: Vallišová, Lucie
Černá, Marie
Hruška, Zdeněk
Hinke, Jana
Citation: VALLIŠOVÁ, L., ČERNÁ, M., HRUŠKA, Z., HINKE, J. Attitude of Non Listed Companies to Financial Reporting in Accordance with IAS/IFRS - Evidence from the Czech Republic. In: Education excellence and innovation management trough vision 2020. Norristown, Pennsylvania: International information management association-IBIMA, 2019. s. 3214-3225. ISBN 978-0-9998551-2-6.
Issue Date: 2019
Publisher: International Business Information Management Association (IBIMA)
Document type: konferenční příspěvek
conferenceObject
URI: 2-s2.0-85074111583
http://hdl.handle.net/11025/36399
ISBN: 978-0-9998551-2-6
Keywords: Účetnictví, finanční výkaznictví, Mezinárodní účetní standardy (IAS), Mezinárodní standardy účetního výkaznictví (IFRS).
Keywords in different language: Accounting, financial reporting, International Accounting Standards (IAS), International Financial Reporting Standards (IFRS)
Abstract: Hlavním cílem příspěvku je identifikovat, analyzovat a vyhodnotit současný stav využití tohoto systému českými nekótovanými společnostmi s ohledem na budoucí možnosti rozšíření implementace IAS/IFRS na všechny účetní jednotky působící v České republice. Na základě zjištěných informací byly určeny hlavní výhody, nevýhody a bariéry aplikace IAS/IFRS a současný stav celkového povědomí nekótovaných společností o IAS/IFRS v České republice. S ohledem na získané informace autoři poukázali na nejčastěji se vyskytující problémy spojené s dalším rozšiřováním systému IAS / IFRS i mezi ostatními českými účetními jednotkami. Porovnání obdobně zaměřených výzkumů provedených výzkumnými pracovníky v různých zemích bylo provedeno tam, kde bylo možné zjistit, zda se trendy viditelné v České republice značně liší od trendů zaznamenaných v zahraničí či nikoliv.
Abstract in different language: The main objective of the paper is to identify, analyze and evaluate current state of use of this system by the Czech non-listed companies with regard to future possibilities of extension of IAS/IFRS implementation to all accounting units operating in the Czech Republic. On the basis of the identified information were determined main advantages, disadvantages and barriers of the IAS/IFRS application and current state of the overall awareness of non-listed companies about IAS/IFRS in the Czech Republic. With regard to obtained information, the authors pointed out the most frequently met problems related to further expansion of the IAS/IFRS system also among other Czech accounting units. Comparison of similarly focused researches conducted by researchers in different countries were made where it was possible, to find out if the trends visible in the Czech Republic vary significantly from those recorded in foreign countries or not.
Rights: Plný text není přístupný.
© IBIMA
Appears in Collections:Konferenční příspěvky / Conference papers (KFU)
OBD

Files in This Item:
File SizeFormat 
Part 6 of 12 - Attitude.pdf33,85 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/36399

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

search
navigation
  1. DSpace at University of West Bohemia
  2. Publikační činnost / Publications
  3. OBD