Title: Use of controlling tools for business processes optimization
Other Titles: Optimalizace podnikových procesů s využitím nástrojů controllingu
Authors: Černá, Marie
Velíšková, Veronika
Citation: ČERNÁ, M., VELÍŠKOVÁ, V. Use of controlling tools for business processes optimization. In Opportunities and Threats to Current Business Management in Cross-border Comparison 2019. Dresden: GUC - Verlag der Gesellschaft für Unternehmensrechnung und Controlling m.b.H. Chemnitz 2019, 2019. s. 57-65. ISBN 978-3-86367-062-7.
Issue Date: 2019
Publisher: GUC - Verlag der Gesellschaft für Unternehmensrechnung und Controlling m.b.H. Chemnitz 2019
Document type: konferenční příspěvek
conferenceObject
URI: http://hdl.handle.net/11025/36402
ISBN: 978-3-86367-062-7
Keywords: Analýza;controlling;lidské zdroje;ICT;reporting
Keywords in different language: Analysis;controlling;human resources;ICT;reporting
Abstract: Controlling je disciplínou, která ovlivňuje efektivnost a konkurenceschopnost obchodních jednotek. Controlling nabízí nástroje, které manažerům pomáhají zajistit běžné obchodní aktivity (plánování, controlling, management). Cílem předkládaného příspěvku je demonstrovat vliv nástrojů controllingu na obchodní jednotkou standardně zajišťované procesy a navrhnout změny v controllingových aktivitách analyzované obchodní jednotky, které povedou ke zlepšení její pozice na trhu. Byla využita literární rešerše, analýza interních finančních dat sledované společnosti a polostrukturované rozhovory. K dosažení cíle bylo využito ERP systému specifikovaného v článku a nástrojů MS Excel a MS Project. Analyzovány byly controllingové a reportingové aktivity a jejich vhodnost pro danou společnost. Výsledkem analýzy je kompilace doporučení, která povedou ke zlepšení či alespoň udržení pozice sledované společnosti na trhu, ve kterém se pohybuje. Důraz byl kladen na využití informací, komunikačních technologií, finančních a lidských zdrojů. Navržená zlepšení (změny) může společnost využít v budoucnu.
Abstract in different language: Controlling is taken as the discipline influencing effectiveness and competitiveness of business units. Controlling offers tools daily used by managers of the companies who ensure this way smooth running of all business activities, mainly planning, controlling and management. Objective of this contribution is to demonstrate the influence of controlling tools on processes standardly ensured by business units and propose available improvements in controlling activities of specific business unit leading to improvement of its market position. To reach the defined objective, literary research of relevant area, analysis of internal financial data of specific company and semi-structured interviews with responsible persons were used. During the analysis was used enterprise resource planning (ERP) system further specified in the contribution and other available tools suitable for conducted analysis such as MS Excel or MS Project. The main focus was given to cost controlling and reporting activities and suitability of their setting for analysed business unit. Results of conducted research were used to compile list of recommendations enabling the business unit keep or support its current business position. The emphasis was given on used information and communication technologies, financial and human resource planning and reporting. Selected proposals may be further used by analysed company and other companies providing their activities in the same or similar area.
Rights: Plný text není přístupný.
© GUC
Appears in Collections:Konferenční příspěvky / Conference papers (KPM)
Konferenční příspěvky / Conference papers (KFU)
OBD

Files in This Item:
File SizeFormat 
191206_XBCON_2019_proceedings-jt.pdf3,36 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/36402

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

search
navigation
  1. DSpace at University of West Bohemia
  2. Publikační činnost / Publications
  3. OBD