Title: Identifikace, analýza a hodnocení principů, postupů, metod a nástrojů pro adaptaci sektoru služeb na technické, ekonomické, sociální a environmentální podmínky Společnosti 4.0
Authors: Vacek, Jiří
Dvořáková, Lilia
Černá, Marie
Horák, Jakub
Caha, Zdeněk
Machová, Veronika
Citation: VACEK, J.; DVOŘÁKOVÁ, L.; ČERNÁ, M. et al. Identifikace, analýza a hodnocení principů, postupů, metod a nástrojů pro adaptaci sektoru služeb na technické, ekonomické, sociální a environmentální podmínky Společnosti 4.0. 1. vyd. Plzeň: Nava, 2019. 104 s. ISBN 978-80-7211-572-3.
Issue Date: 2019
Publisher: Nava
Document type: monografie
book
URI: https://azis.zcu.cz/
http://hdl.handle.net/11025/36406
ISBN: 978-80-7211-572-3
Keywords: společnost 4.0;ekonomika;průmysl;služby;technologie
Keywords in different language: society 4.0;economy;industry;services;technology
Abstract: Cílem projektu TAČR – TL02000136 „Adaptace sektoru znalostně náročných služeb na podmínky Společnosti 4.0“ je vytvořit metodiku adaptace malých a středních podniků v sektoru služeb na podmínky Společnosti 4.0. Tato publikace spolu se studií Procházková Taušl & kol. (2019) je výchozím podkladem pro vypracování takové metodiky. V první kapitole se studie zabývá současným stavem a trendy v sektoru služeb, z toho speciálně znalostně intenzivních: jejich podílu na ekonomice a zaměstnanosti, vazeb na regionální, národní a evropské rozvojové strategie. Vzhledem k působnosti řešitelského týmu se podrobněji věnuje situaci v Plzeňském a Jihočeském kraji. Druhá kapitola se zabývá klasifikací znalostně intenzivních služeb. Vychází z taxonomie OECD a dalších literárních zdrojů. Kapitolu uzavírá popis souvislostí znalostních služeb a inovací s krátkým úvodem do konceptu otevřených inovací. Třetí kapitola se soustředí na širší rámec čtvrté průmyslové revoluce – řetězce, který může začínat Průmyslem 4.0, ale musí přes pojetí Práce 4.0, Vzdělávání 4.0 vyústit v rámcové, systémové pojetí Společnosti 4.0 s výhledem na další etapu – Společnost 5.0. Předmětem čtvrté kapitoly je podpora, kterou mohou poskytnout znalostně intenzivní služby ke zvýšení kvality života. Jsou zde uvedeny základní informace o podpoře kvality života na Zemi a nových trendech v této oblasti. V páté kapitole je uveden popis principů, postupů a metod použitelných pro adaptaci sektoru služeb. Jsou zde stručně charakterizovány technologie, které mohou podpořit podnikání v sektoru služeb, možnosti jejich uplatnění a jejich konvergence, využívající synergických efektů. V závěrečné, šesté kapitole, jsou uvedeny vybrané případové studie, které by mohly být inspirací pro české malé a střední podniky (MSP) v sektoru znalostních služeb.
Abstract in different language: Objective of the project TAČR – TL02000136 „Knowledge-intensive services sector adaptation to the conditions of Society 4.0“ is to develop methodics for SMEs in tertiary sector adaptation to conditions of Society 4.0. This publication together with the study by Procházková Taušl & kol. (2019) represent the base for compilation of such methodics. The first chapter is focused on current state and trends in business sector, specifically knowledge intensive: their share on economy and employment, relation to regional, national and European development strategies. With respect to the members of research team working places is the focus given mainly on the situation in Pilsen and South Bohemian Region. The second chapter deals with classification of knowledge intensive services. Its content is based on OECD taxonomy and other literary resources. This chapter is ended with the description of relations between knowledge services and innovation and with brief introduction to open innovation concept. The third chapter focuses on wider framework of the Fourth Industrial Revolution – chain, that may start with Industry 4.0, but has to lead through Work 4.0, Education 4.0 to framework, system conception of Society 4.0 with view to the next stage – Society 5.0. The objective of the fourth chapter is to identify and describe the support, that may knowledge intensive services provide to increasing the quality of life. This chapter deals with terms as life quality support on the Earth and new trends in this area. The fifth chapter describes principles, procedures and methods applicable to the adaptation of the service sector. It contains the brief characteristics of technologies leading to possible future support of business in sector of services, possibilities of their implementation and convergency using synergic effects. The final, sixth chapter, consists of selected case studies that may be used as the inspiration for small and medium-sized enterprises (SMEs) in the sector of knowledge intensive services.
Rights: © Jiří Vacek - Lilia Dvořáková - Marie Černá - Jakub Horák - Zdeněk Caha - Veronika Machová
Appears in Collections:Monografie a kolektivní monografie / Monographs and collective monographs (KFU)
Monografie a kolektivní monografie / Monographs and collective monographs (KPM)
Monografie / Monographs

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
TACR 2019 VYSTUP ODBORNA KNIHA.pdfPlný text3,12 MBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/36406

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.