Title: Analysis of the possibilities of waterjet cutting technology for the production of samples for thermomechanical tests
Other Titles: Analýza možností technologie řezání vodním paprskem pro výrobu vzorků pro termomechanické zkoušky
Authors: Jeníček, Štěpán
Kotěšovec, Vratislav
Peković, Michal
Zetková, Ivana
Citation: JENÍČEK, Š., KOTĚŠOVEC, V., PEKOVIĆ, M., ZETKOVÁ, Analysis of the possibilities of waterjet cutting technology for the production of samples for thermomechanical tests. In: Annals of DAAAM and Proceedings of the International DAAAM Symposium. Vídeň: DAAAM International Vienna, 2019. s. 254-260. ISBN 978-3-902734-22-8 , ISSN 1726-9679.
Issue Date: 2019
Publisher: DAAAM International Vienna
Document type: konferenční příspěvek
conferenceObject
URI: 2-s2.0-85077847781
http://hdl.handle.net/11025/36408
ISBN: 978-3-902734-22-8
ISSN: 1726-9679
Keywords: nekonvenční technologie;řezání vodním paprskem;AWJ;integrita povrchu
Keywords in different language: unconventional technologies;abrasive waterjet cutting;AWJ;surface integrity
Abstract: Článek analyzuje možnosti nekonvenční technologie řezání vodním paprskem pro výrobu vzorků pro termo-mechanické zkoušky. V rámci experimentálního programu byla provedena série experimentů s cílem zjištění vlivu jednotlivých řezných parametrů na výslednou integritu povrchu. Většina strojírenských podniků při řezání vodním paprskem technologie mění (pouze parametry pracovní tlak, standoff, omezeně druh a množství abra-zivního materiálu a především rychlost posuvu) s ohledem na požadavky zákazníka a řezaný materiál. Vzhledem k tomuto faktu byly experimenty zaměřeny na testování speciálních technologií, jako je ProgressJet, materiálové řízení rychlosti - MFC a dynamická poloměrová korekce - DRC. Na experimentálních vzorcích byly sledovány hodnoty: čas řezání bez přejezdů, průměrná řezná rychlost, spotřeba abraziva, drsnost topografie povrchu. Studi-um integrity povrchů obráběných progresivní technologií AWJ v této práci přispívá k hodnocení vlivů jednotli-vých technologií pro optimalizaci řezu na výsledek řezného procesu
Abstract in different language: This study examines the options available in the unconventional process of abrasive waterjet cutting for making thermomechanical test samples. A series of experiments was carried out to identify the impact of individual cut-ting parameters on machined surface integrity. When using abrasive waterjet cutting, most engineering companies only adjust the jet pressure, the stand-off distance, the feed rate and, to a limited extent, the type and amount of abrasive in order to meet customer requirements and the requirements of the workpiece material. Special technol-ogies entitled ProgressJet, MFC (Material Feed Control) and DRC (Dynamic Radius Correction) were experimen-tally tested in this study. Cutting time without traversing, the average cutting speed, abrasive consumption and the roughness and topography of specimen surfaces were measured. This study of integrity of surfaces produced by abrasive waterjet cutting (AWJ) contributes to evaluation of performance of individual cutting optimization tech-nologies
Rights: © DAAAM
Appears in Collections:Konferenční příspěvky / Conference Papers (RTI)
OBD

Files in This Item:
File SizeFormat 
DAAAM Jeníček Kotěšovec Pekovič Zetková.pdf1,08 MBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/36408

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

search
navigation
  1. DSpace at University of West Bohemia
  2. Publikační činnost / Publications
  3. OBD