Title: Microstructure and properties of polymer composites
Other Titles: Mikrostruktura a vlastnosti polymerních kompozitů
Authors: Hajšman, Jan
Jeníček, Štěpán
Kučerová, Ludmila
Rieger, David
Citation: HAJŠMAN, J., JENÍČEK, Š., KUČEROVÁ, L., RIEGER, D. Microstructure and properties of polymer composites. Manufacturing Technology, 2019, roč. 19, č. 6, s. 941-946. ISSN 1213-2489.
Issue Date: 2019
Publisher: J. E. Purkyne University in Usti nad Labem
Document type: článek
article
URI: 2-s2.0-85077808495
http://hdl.handle.net/11025/36418
ISSN: 1213-2489
Keywords: polymerní kompozity;mikroskopie;metalografie;termická analýza;zkouška tahem
Keywords in different language: polymer composites;microscopy;metallography;thermal analysis, tensile test
Abstract: Tato práce se zabývá popisem mikrostruktury a mechanických vlastností polymerních kompozitů. Hlavním cílem bylo přizpůsobení známých metalografických postupů (tj. přípravy vzorků a mikroskopické analýzy) studiu vícefázových polymerních materiálů. Bylo nezbytné vyřešit některé problémy související s nízkou teplotou tání a absencí elektrické vodivosti vzorků, které činí proces analýzy odlišným od postupů používaných u kovových vzorků. Byly testovány různé fixační hmoty za účelem nalezení nevhodnější varianty. Dále byl optimalizován proces broušení a leštění vzorků. Mikrostruktura byla dokumentována pomocí světelného i elektronového mikroskopu. Dokumentovány byly vzorky v základním stavu i vzorky podrobené zkoušce tahem za různých teplot. Tzn. tahové zkoušky byly zařazeny nejen za účelem zjištění mechanických vlastností, ale i pro získání deformované struktury pro mikroskopickou analýzu. Vzorky byly rovněž podrobeny termické analýze (TGA, DSC) a infračervené spektroskopii (FT-IR).
Abstract in different language: This work aimed to characterise microstructure and mechanical properties of polymer composite samples. The main task was to adapt the well-known techniques of metallography (i.e. sample preparation and microscopic examination) to documentation of multi-component polymer materials and to optimize the methods of light and electron microscopy for this particular purpose. There were several issues (e.g. low melting point, absence of electrical conductivity), which made the process different from metal samples preparation and observation and which needed to be addressed. Various mounting resins were tested for the samples to find the suitable one, then the process of grinding and polishing was optimized and finally the microstructure was documented using light and scanning electron microscopy (SEM). Samples in the undeformed state were examined as well as the samples subjected to tensile test at different temperatures. Prior to the microscopic observations the material was analysed using methods of thermal analysis (TGA, DSC) and infrared spectroscopy (FT-IR). The tensile tests were employed not only to determine the mechanical properties but also to obtain deformed samples for further microscopic observation.
Rights: Plný text je přístupný v rámci univerzity přihlášeným uživatelům.
© J. E. Purkyne University in Usti nad Labem
Appears in Collections:Články / Articles (RTI)
OBDPlease use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/36418

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

search
navigation
  1. DSpace at University of West Bohemia
  2. Publikační činnost / Publications
  3. OBD