Title: Evaluation of the influence of the number of points on the measured
Other Titles: Hodnocení vlivu počtu bodů na měření
Authors: Kubátová, Dana
Melichar, Martin
Citation: KUBÁTOVÁ, D., MELICHAR, M. Evaluation of the influence of the number of points on the measured. Journal of International Scientific Publications : Materials, Methods & Technologies, 2019, roč. 13, č. 2019, s. 199-209. ISSN 1314-7269.
Issue Date: 2019
Publisher: Science Events
Document type: článek
article
URI: http://hdl.handle.net/11025/36450
ISSN: 1314-7269
Keywords: drsnost;standard drsnosti;vzdálenost mezi body;stylus
Keywords in different language: roughness;roughness standard;distance between points;stylus
Abstract: Příspěvek se zabývá velmi aktuálním problémem hodnocení kritického parametru integrity povrchu. V dnešní době je měření integrity povrchu, zejména drsnost povrchu, velmi efektivní, protože špičková výrobní odvětví, jako je letecký průmysl nebo automobilový průmysl, kladou nejvyšší důraz na přesnost rozměrů a také na přesnost povrchové integrity. Kvalita povrchu má rozhodující dopad na životnost kritických součástí v těchto průmyslových odvětvích. Článek analyzuje vliv počtu bodů na změřenou hodnotu drsnosti povrchu. V první části článku je diskutována teorie metodologie. Druhá část článku zkoumá a popisuje experiment, ve kterém jsou prováděna experimentální měření a následné srovnání s příslušnými normami ISO pro různé hodnoty měření drsnosti a různé počty bodů. V poslední kapitole jsou výsledky vyhodnoceny a porovnány. Existuje mírná odchylka asi 20% od normy ISO.
Abstract in different language: The paper deals with the very topical issue of evaluating the critical parameter of surface integrity. Nowadays, surface integrity measurement, especially the roughness of the surface, is extremely effective, because top production industries such as the aerospace industry or the automotive industry place the highest emphasis on the accuracy of dimensions and also on the accuracy of surface integrity. Surface quality has a decisive impact on the durability of critical parts in these industries. The article analyses the effect of the number of points on the measured surface roughness value. In the first part of the article, the theory of the methodology is discussed. The second part of the article explores and describes an experiment in which experimental measurements and subsequent comparison with the relevant ISO standard are performed for different values of roughness measurements and different numbers of points. In the last chapter, the results are evaluated and compared. There is a slight deviation of about 20% from the ISO standard.
Rights: Plný text je přístupný v rámci univerzity přihlášeným uživatelům.
© Science Events
Appears in Collections:Články / Articles (KTO)
OBD

Files in This Item:
File SizeFormat 
Dana Kubatova.pdf798,05 kBAdobe PDFView/Open    Request a copy


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/36450

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

search
navigation
  1. DSpace at University of West Bohemia
  2. Publikační činnost / Publications
  3. OBD