Title: The Significance of Branding and Marketing Communication of a Library Illustrated in an Exmample of a Selected Education and Research Library
Other Titles: Význam značky a marketingové komunikace knihovny – příklad vybrané studijní a vědecké knihovny
Authors: Hommerová, Dita
Dbalá, Kristýna
Citation: HOMMEROVÁ, D., DBALÁ, K. The Significance of Branding and Marketing Communication of a Library Illustrated in an Exmample of a Selected Education and Research Library. In: 2nd International conference on Decision making for Small and Medium-Sized Enterprises DEMSME 2019. Ostrava: Silesian University in Opava, School of Business Administration in Karviná, 2019. s. 120-129. ISBN 978-80-7510-339-0.
Issue Date: 2019
Publisher: Silesian University in Opava, School of Business Administration in Karviná
Document type: konferenční příspěvek
conferenceObject
URI: http://hdl.handle.net/11025/36477
ISBN: 978-80-7510-339-0
Keywords: řízení značky;komunikace;knihovna;udržitelnost;trendy
Keywords in different language: branding;communication;library;sustainability;trends
Abstract: Tento příspěvek si klade za cíl na příkladu vybrané studijní a vědecké knihovny doložit význam optimálního nastavení marketingové komunikace a ukázat na význam značky pro dosahování stanovených marketingových cílů a zajištění udržitelného rozvoje knihovny. Ve vybrané destinaci bylo realizováno šetření na vzorku 220 respondentů se zohledněním cílových segmentů knihovny. Využita byla rovněž analýza známosti a příznivosti pro hodnocení image knihovny. Značka a její řízení má v neziskovém sektoru svá specifika a ne jinak je tomu v knihovnictví. V zahraničí se jedná dokonce o specializovaný vědní obor. Z dostupných statistických údajů v České republice je patrný pokles registrovaných čtenářů a i nepatrný pokles návštěvníků knihoven. Právě značka a vhodně nastavená marketingová komunikace zohledňující vývojové trendy mohou ovlivnit tyto statistiky a zajistit udržitelnost knihoven. Výsledky výzkumu přispěly ke korekčním opatřením v rámci plánované strategie vybrané knihovny.
Abstract in different language: This research article aims to substantiate the importance of optimum marketing communication and show the significance of branding in achieving set marketing goals and ensuring the sustainable development of a selected education and research library. A survey involving a sample of 220 respondents was conducted at the particular site, taking into account the library’s target segments. Also utilized in evaluating the library’s image was an analysis of the awareness and favorability of its brand. A brand and managing it has specific features in the non-profit sector, which also applies to the library industry. In some countries, there is even a specialized scientific discipline devoted to this. Based on available statistics, the Czech Republic has seen a noticeable decrease in the number of registered library members as well as a slight drop in the number of library visits. Branding and appropriate marketing communication that reflects the latest trends can have a positive influence on these statistics and ensure the sustainability of libraries. The research results have contributed to the adoption of corrective measures in planning the strategy of the selected library.
Rights: Plný text není přístupný.
© Silesian University in Opava, School of Business Administration in Karviná
Appears in Collections:Konferenční příspěvky / Conference papers (KMO)
OBD

Files in This Item:
File SizeFormat 
DEMSME_2019_Hommerova,Dbala.pdf843,55 kBAdobe PDFView/Open    Request a copy


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/36477

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

search
navigation
  1. DSpace at University of West Bohemia
  2. Publikační činnost / Publications
  3. OBD