Title: Vnitřní faktory pracovní spokojenosti zaměstnanců ve výrobních podnicích v ČR
Other Titles: Internal factors of work satisfaction of employees in manufacturing companies in the Czech Republic
Authors: Lovasová, Vladimíra
Kushch, Oleksandr
Citation: LOVASOVÁ, V., KUSHCH, O. Vnitřní faktory pracovní spokojenosti zaměstnanců ve výrobních podnicích v ČR. In: Work and Organizational Psychology 2019 : 18th international conference proceedings. Brno: Masarykova univerzita, 2019. s. 171-180. ISBN 978-80-210-9488-8.
Issue Date: 2019
Publisher: Masarykova univerzita
Document type: konferenční příspěvek
conferenceObject
URI: http://hdl.handle.net/11025/36494
ISBN: 978-80-210-9488-8
Keywords: pracovní spokojenost;neuroticismus;psychoticismus;existenciální postoje
Keywords in different language: worksatisfaction;neuroticism;psychoticism;existential attitudes
Abstract: Cíl. Výrobní podniky v ČR v současné době řeší rostoucí fluktuaci zaměstnanců a problematika pracovní spokojenosti je velmi aktuální. Cílem předkládané studie bylo zjistit, zda do pracovní spokojenosti zaměstnanců výrobních podniků vstupují jejich existenciální postoje a osobnost v kontextu Eysenckových dimenzí. Metody. Výzkum byl realizován ve čtyřech výrobních podnicích v ČR v průběhu roku 2018 (N = 411) za použití dotazníků DUSIN, EPQ-R a ESK. Výsledky. Bylo zjištěno, že neuroticismus a psychoticismus negativně korelují s většinou oblastí pracovní spokojenosti. Pozitivní korelace byly shledány mezi pracovní spokojeností a emocionální složkou existenciálních postojů, schopností svobodného rozhodování, přijímání odpovědnosti a základními existenciálními momenty. Závěry. Existenciální postoje a momenty a Eysenckovy osobnostní dimenze zaměstnance nejčastěji vstupují do spokojenosti s pracovními možnostmi, spokojenosti s náplní práce a spokojenosti v pracovním kolektivu, méně ovlivňují spokojenost s pracovním ohodnocením a spokojenost ve vztazích s nadřízenými. Limity.Limity výzkumu spočívají zejména vtom, že je k zaměstnancům výrobních podniků přistupováno jako k homogenní skupině a nejsou zohledněné proměnné z anamnestických dat, které by poskytly plastičtější obraz. Výsledky mohou být zároveň ovlivněny tím, že vyplňování dotazníků bylo pro respondenty velmi náročné. Klíčovou otázkou je také to, zda je vůbec možné duchovní vlastnosti osobnosti kvantifikovat, aniž by se tak vlastní podstata existenciálních schopností neztratila.
Abstract in different language: Objectives. Manufacturing firms in the Czech Republic today address the increasing staff turnover and the issue of employee satisfaction is very topical. The aim of this study was to find out whether thejob satisfaction of manufacturing company employees is influenced by their existential attitudes and personality in the context of Eysenck's dimensions. Method. The research was carried out in four production plants in the Czech Republic during 2018.Questionnaires DUSIN, EPQ-R and ESK were used. Results. It has been found that neuroticism and psychoticism negatively correlate with most areas of job satisfaction. Positive correlations were found between job satisfaction and the emotional component of existential attitudes, the ability to make choices, acceptance of responsibility and basic existential moments. Conclusions. Existential attitudes and moments and Eysenck's personality dimensions of employees most often enter into satisfaction with job opportunities, satisfaction with the job description and satisfaction in the working team, they less affect work evaluation and satisfaction in relationships with superiors.Limits.The limits of research are mainly that employees of manufacturing companies are treated as a homogeneous group and variables from anamnestic data that would give a more plastic image are not taken into account.The results can be influenced by the fact that the questionnaire filling was very demanding for the respondents. The key question is also whether it is possible to quantify the spiritual qualities of the personality without losing the very essence of existential abilities.
Rights: © Masarykova univerzita
Appears in Collections:Konferenční příspěvky / Conference papers (KPS)
OBD

Files in This Item:
File SizeFormat 
1432-15-1873-1-10-20191219 (1).pdf3,52 MBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/36494

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

search
navigation
  1. DSpace at University of West Bohemia
  2. Publikační činnost / Publications
  3. OBD