Title: Recent advances in mechanical properties of biopolymer composites: a review
Other Titles: Nejnovější pokroky v mechanických vlastnostech biopolymerních kompozitů: přehled
Authors: Sadasivuni, Kishor Kumar
Saha, Prosenjit
Adhikari, Jaideep
Deshmukh, Kalim Abdul Rashid
Ahamed, M. Basheer
Cabibihan, John-John
Citation: SADASIVUNI, K. K., SAHA, P., ADHIKARI, J., DESHMUKH, K. A. R., AHAMED, M. B., CABIBIHAN, J. Recent advances in mechanical properties of biopolymer composites: a review. Polymer composites, 2020, roč. 41, č. 1, s. 32-59. ISSN 0272-8397.
Issue Date: 2020
Publisher: Wiley
Document type: článek
article
URI: 2-s2.0-85070671772
http://hdl.handle.net/11025/36568
ISSN: 0272-8397
Keywords: biopolymerní kompozity;DMA;plniva;mechanické testování
Keywords in different language: biopolymer composites;DMA;fillers;mechanical testing
Abstract: V posledních letech získávají biopolymery velkou pozornost s perspektivou vývoje vysoce výkonných biokompozitů s nízkým dopadem na životní prostředí díky jejich jedinečným a užitečným vlastnostem, jako je hojná dostupnost, obnovitelnost, ekologičnost a nízká hmotnost. Očekává se, že biopolymerní kompozity nahradí mnoho konvenčních materiálů v optických, biologických a inženýrských aplikacích, protože investice a výzkum těchto materiálů se podstatně zvýší. Požadovaných vlastností biopolymerních kompozitů lze dosáhnout smícháním vhodného biopolymeru s vhodnými aditivy, což připravuje cestu pro interakci polymer-plnivo. Podle potřeb aplikace lze upravit různé parametry, jako je chemické složení, kinetika rozkladu a mechanické vlastnosti biopolymerních kompozitů. Interakční interakce mezi biopolymerem a nanofillerem mají významný vliv na mechanické vlastnosti biopolymerních kompozitů. Tento přehled je zaměřen na nejnovější pokroky v mechanických vlastnostech různých biopolymerních kompozitů. V první části tohoto přehledu byly diskutovány neznámé techniky mechanické charakterizace, jako je únavový test, nanoindentace a nedestruktivní testování biopolymerních kompozitů. V pozdější části byly diskutovány různé populární techniky zpracování biokompozitní výroby. Kromě toho bylo v závěrečné části popsáno několik výzev spojených se zpracováním a mechanickou výkonností biopolymerních kompozitů. Tento přehled je zaměřen na nejnovější pokroky v mechanických vlastnostech různých biopolymerních kompozitů. V první části tohoto přehledu byly diskutovány neznámé techniky mechanické charakterizace, jako je únavový test, nanoindentace a nedestruktivní testování biopolymerních kompozitů. V pozdější části byly diskutovány různé populární techniky zpracování biokompozitní výroby. Kromě toho bylo v závěrečné části popsáno několik výzev spojených se zpracováním a mechanickou výkonností biopolymerních kompozitů. Tento přehled je zaměřen na nejnovější pokroky v mechanických vlastnostech různých biopolymerních kompozitů. V první části tohoto přehledu byly diskutovány neznámé techniky mechanické charakterizace, jako je únavový test, nanoindentace a nedestruktivní testování biopolymerních kompozitů. V pozdější části byly diskutovány různé populární techniky zpracování biokompozitní výroby. Kromě toho bylo v závěrečné části popsáno několik výzev spojených se zpracováním a mechanickou výkonností biopolymerních kompozitů. Diskutovalo se o nanoindentaci a nedestruktivním testování biopolymerních kompozitů. V pozdější části byly diskutovány různé populární techniky zpracování biokompozitní výroby. Kromě toho bylo v závěrečné části popsáno několik výzev spojených se zpracováním a mechanickou výkonností biopolymerních kompozitů. Diskutovalo se o nanoindentaci a nedestruktivním testování biopolymerních kompozitů. V pozdější části byly diskutovány různé populární techniky zpracování biokompozitní výroby. Kromě toho bylo v závěrečné části popsáno několik výzev spojených se zpracováním a mechanickou výkonností biopolymerních kompozitů.
Abstract in different language: In recent years, biopolymers are getting wide attention with the perspective of developing high-performance biocomposites with low environmental impact owing to their unique and useful features such as abundant availability, renewability, ecofriendliness and lightweight. Biopolymer composites are expected to replace many conventional materials in optical, biological, and engineering applications as the investment and research on these materials increase substantially. The desired properties of biopolymer composites can be achieved by blending an appropriate biopolymer with suitable additives, which pave the way for polymer-filler interaction. A variety of parameters such as chemical composition, degradation kinetics and mechanical properties of biopolymer composites can be tailored according to the application needs. The interfacial interactions between the biopolymer and the nanofiller have a significant effect on the mechanical properties of biopolymer composites. The present review is focused on the recent advances in the mechanical properties of various biopolymer composites. In the first part of this review, the unfamiliar mechanical characterization techniques such as fatigue test, nanoindentation and nondestructive testing of biopolymer composites have been discussed. In the later part, the various popular processing techniques of biocomposite fabrication have been discussed. In addition, in the conclusion section, few challenges associated with the processing and mechanical performance of biopolymer composites have been described
Rights: Plný text není přístupný.
© Wiley
Appears in Collections:Články / Articles (CT2)
OBD

Files in This Item:
File SizeFormat 
Polymer_Composites_2019.pdf5,85 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/36568

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

search
navigation
  1. DSpace at University of West Bohemia
  2. Publikační činnost / Publications
  3. OBD