Title: Možnosti uplatnění internetu věcí (IoT) v precizním zemědělství v ČR
Other Titles: Possibilities of using IoT in precision agriculture in the Czech Republic
Authors: Menšík, Ladislav
Vik, Robert
Pretl, Silvan
Bělohoubek, Jan
Syrový, Tomáš
Syrová, Lucie
Kubáč, Lubomír
Menšík, Ladislav
Citation: MENŠÍK, L., VIK, R., PRETL, S., BĚLOHOUBEK, J., SYROVÝ, T., SYROVÁ, L., KUBÁČ, L., MENŠÍK, L. Možnosti uplatnění internetu věcí (IoT) v precizním zemědělství v ČR. Úroda, 2019, č. 12/2019, s. 341-350. ISSN 0139-6013.
Issue Date: 2019
Publisher: Profi Press
Document type: článek
article
URI: http://hdl.handle.net/11025/36573
ISSN: 0139-6013
Keywords: zemědělství 4.0;IoT;internet věcí;digitalizace;senzorová technika;tištěné senzory
Keywords in different language: agriculture 4.0;IoT;internet of things;digitization;sensor technology;printed sensors
Abstract: Digitalizace, moderní technologie (internet věcí, IoT), rozvoj senzorové techniky a zpracování dat se v posledních letech začíná prosazovat i v zemědělském sektoru (rostlinná, živočišná výroba) v České republice. Cílem příspěvku je vysvětlit obecné principy IoT v moderní zemědělské výrobě (precizním zemědělství resp. Zemědělství 4.0) a na vlastním příkladu vývoje senzorové techniky pro měření teploty a vlhkosti vzduchu a půdy prakticky popsat jeho možné budoucí uplatnění. Řešený projekt je zaměřen na realizaci systému bezdrátových senzorových jednotek s tištěnými senzorovými elementy pro monitoring půdní a atmosférické vlhkosti a teploty. Předběžné výsledky laboratorních měření ukazují, že tištěné senzorové elementy na bázi uhlíku jsou pro tyto účely v moderní zemědělské praxi využitelné a otevírají potenciál pro realizaci senzorových systémů pomocí udržitelných výrobních technologií a materiálů.
Abstract in different language: Digitization, modern technology (IoT), development of sensor technology and data processing in recent years it has started to promote also in the agricultural sector (crop, livestock production) in the Czech Republic Republic. The aim of the paper is to explain the general principles of IoT in modern agricultural production (precise agriculture or Agriculture 4.0) and on our own example of development of sensor technology for measurement temperature and humidity of air and soil practically describe its possible future application. The project is focused on realization of wireless sensor system with printed sensor elements for monitoring soil and atmospheric humidity and temperature. Preliminary results of laboratory measurements show that printed carbon-based sensor elements are usable for this purpose in modern agricultural and open the potential for realization of sensor systems through sustainable production technologies and materials.
Rights: Plný text je přístupný v rámci univerzity přihlášeným uživatelům.
© Profi Press
Appears in Collections:Články / Articles (RICE)
Články / Articles (KET)
OBD

Files in This Item:
File SizeFormat 
Příloha_1_Jrec_VURV.pdf3,98 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/36573

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

search
navigation
  1. DSpace at University of West Bohemia
  2. Publikační činnost / Publications
  3. OBD