Title: K vývoji podmínek vyvlastnění v soukromém i veřejném právu (se zaměřením na požadavek subsidiarity v případě nezbytného přístupu k nemovitosti)
Other Titles: On the development of the conditions of expropriation in private and public law (focusing on the requirement of subsidiarity in the case of necessary access to real estate)
Authors: Malast, Jan
Citation: NAVRÁTIL, J., ŘEŘICHA, T., SMÍTKA, V., HAMÁČEK, A. Double sided printed pattern interconnected by Aerosol Jet and NCA technologies. In: 2019 42nd International Spring Seminar on Electronics Technology (ISSE 2019) : /proceedings/. Piscataway: IEEE, 2019. s. 1-4. ISBN 978-1-7281-1874-1 , ISSN 2161-2528.
Issue Date: 2020
Publisher: Ústav státu a práva AV ČR
Document type: článek
article
URI: http://hdl.handle.net/11025/36589
ISSN: 0231-6625
Keywords: vyvlastnění;princip subsidiarity;nezbytný přístup k nemovitosti;nezbytná cesta
Keywords in different language: expropriation;principle of subsidiarity;necessary access to real estate;necessary passage
Abstract: Příspěvek se věnuje problematice zákonných podmínek vyvlastnění a jejich proměn na pozadí vývoje právní úpravy. Analyzuje podmínky vyplývající jak ze soukromoprávních, tak veřejnoprávních předpisů a podrobněji se zamýšlí zejména nad některými zákonnými požadavky nemajícími přímou oporu v ústavních předpisech. Zvláštní pozornost je při tom věnována zejména požadavku subsidiarity vyvlastnění, který je sice zdůrazňován jak teorií, tak dílčími právními úpravami, mezi ústavněprávními podmínkami vyvlastnění však výslovně uveden není. V příspěvku jsou rozebrány některé otázky související se subsidiaritou zejména ve vztahu k institutu nezbytného přístupu k nemovitosti.
Abstract in different language: The paper deals with the issue of legal conditions of expropriation and their changes in the background of the development of their legal regulation. It analyzes the conditions arising from both private and public law regulations and considers, in particular, some of the legal requirements not directly incorporated in constitutional regulations. Particular attention is paid to the requirement of the principle of subsidiarity of expropriation, which is emphasized both by theory and by partial legal regulations but is not explicitly included in the constitutional conditions of expropriation. The paper discusses some issues related to the principle of subsidiarity, especially concerning the institute of the necessary access to real estate.
Rights: Plný text není přístupný.
© Ústav státu a práva AV ČR
Appears in Collections:Články / Articles (KSP)
OBDPlease use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/36589

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

search
navigation
  1. DSpace at University of West Bohemia
  2. Publikační činnost / Publications
  3. OBD