Title: Naturalness and Artificiality Revisited Through Natural Infinity
Other Titles: Přirozenost a umělost uchopená pomocí přirozeného nekonečna Diskuze
Authors: Romportl, Jan
Citation: ROMPORTL, J. Naturalness and Artificiality Revisited Through Natural Infinity. Filosofie dnes, 2019, roč. 11, č. 2, s. 4-33. ISSN 1804-0969.
Issue Date: 2019
Publisher: University of Hradec Králové
Document type: článek
article
URI: http://hdl.handle.net/11025/36687
ISSN: 1804-0969
Keywords: přirozenost;umělost;nekonečno;logos;fysis;filozofie jazyka;vylepšování;kognitivních schopností;alternativní teorie množin;polomnožina;bioetika
Keywords in different language: naturalness;artificiality;infinity;logos;physis;philosophy of language;human cognitive enhancement;alternative set theory;semiset;bioethics
Abstract: Discussions about naturalness, artificiality and unnaturalness in this article are motivated by the field of Human Cognitive Enhancement (HCE) because of its potential for altering human personality and identity. This article at first proposes a concept of human naturalness as interaction between physis and logos. Then it presents an intuitive understanding of naturalness in terms of the inherent inability of language to fully describe all attributes of an object that is natural. The analytical core of the article proposes a formal model of naturalness utilising Vopenka's phenomenologically grounded Alternative Set Theory (AST), comprising and formalising the concept of natural infinity. A brief introduction to AST is presented as well. Naturalness and artificiality are modelled as two structurally different naturally infinite semisets within AST. This key structural difference is then analysed and applied back to the domain of HCE.
Diskuze o přirozenosti, umělosti a nepřirozenosti v tomto článku jsou motivovány oblastí tzv. Human Cognitive Enhancement (HCE), čili technologickým vylepšováním kognitivních schopností člověka. Důvodem je potenciální schopnost HCE výrazně měnit a zasahovat do lidské osobnosti a identity. Článek nejprve navrhuje koncept lidské přirozenosti jako interakci mezi fysis a logos. Poté předkládá rámec pro intuitivní porozumění přirozenosti jako inherentní neschopnost jazyka plně popsat všechny vlastnosti objektu, který je přirozený. Analytické jádro článku pak navrhuje formální model přirozenosti založený na Vopěnkově fenomenologicky zakotvené alternativní teorii množin, jež je zde zároveň i stručně představena. Přirozenost a umělost jsou modelovány jako dvě strukturně odlišné přirozeně nekonečné polomnožiny v rámci alternativní teorie množin. Tato klíčová strukturní odlišnost je následně analyzována a aplikována zpět na problém HCE.
Rights: © University of Hradec Králové
Appears in Collections:Články / Articles (KFI)
OBD

Files in This Item:
File SizeFormat 
Romportl J_Naturalness and Artificiality Revisited_2019.pdf508,87 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/36687

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

search
navigation
  1. DSpace at University of West Bohemia
  2. Publikační činnost / Publications
  3. OBD