Title: Self-organizing migrating algorithm applied to discrete event simulation optimization
Other Titles: Samo-organizující se migrační algoritmus aplikovaný na diskrétní simulační optimalizaci
Authors: Raška, Pavel
Ulrych, Zdeněk
Citation: RAŠKA, P., ULRYCH, Z. Self-organizing migrating algorithm applied to discrete event simulation optimization. In: Proceedings of the International Conference on Industrial Engineering and Operations Management. Pilsen: IEOM Society International, 2019. s. 269-280. ISBN 978-1-5323-5949-1 , ISSN 2169-8767.
Issue Date: 2019
Publisher: IEOM Society International
Document type: konferenční příspěvek
conferenceObject
URI: 2-s2.0-85079487202
http://hdl.handle.net/11025/36848
ISBN: 978-1-5323-5949-1
ISSN: 2169-8767
Keywords: SOMA;Samo-organizující se migrační algoritmus;diskrétní simulační modely;simulační optimalizace;vyhodnocení
Keywords in different language: SOMA;Self-Organizing Migrating Algorithm;Discrete Event Simulation Models;Simulation Optimization and Evaluation
Abstract: The paper deals with testing and evaluation of a modified Self-Organizing Migrating Algorithm (SOMA) applied to different discrete event simulation models. These models are focused on real problems in industrial companies. The SOMA heuristic optimization method is derived from the Differential Evolution method, which is effective for different dimensional search spaces of the simulation models. We specify the ranges of each algorithm parameter and test all the possible combinations of settings of the algorithm within the specified ranges. We repeat the simulation optimization experiments to reduce the random behaviour of the algorithm. We propose a methodology using different evaluation criteria to analyse the SOMA behaviour of finding the optimum of an objective function specified for each discrete event simulation model.
Článek se zabývá testováním a vyhodnocením modifikovaného algoritmu SOMA (Samo-organizující se migrační algoritmus) aplikovaného na různé diskrétní simulační modely. Modely jsou zaměřeny na praktické problémy v podnikové sféře. Algoritmus heuristické optimalizační metody SOMA je odvozen od metody Diferenciální evoluce, která byla shledána efektivní při hledání optima ve vícerozměrných prohledávaných prostorech simulačních modelů. Pro účely testování byly specifikovány rozsahy pro jednotlivé parametry algoritmu. Provedli jsme testování všech přípustných kombinací nastavení parametrů algoritmu vzhledem ke specifikovaným rozsahům. Simulační experimenty jsme několikrát opakovaly za účelem redukce náhodného chování algoritmu. Byla také navržena metodika, která využívá různá hodnotící kritéria za čelem analýzy chování algoritmu SOMA při hledání optima účelové funkce. Pro každý diskrétní simulační model byla definována vlastní účelová funkce.
Rights: Plný text je přístupný v rámci univerzity přihlášeným uživatelům.
© IEOM Society International
Appears in Collections:Konferenční příspěvky / Conference papers (KPV)
OBD

Files in This Item:
File SizeFormat 
91.pdf2,16 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/36848

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

search
navigation
  1. DSpace at University of West Bohemia
  2. Publikační činnost / Publications
  3. OBD