Title: Social enterprises in the Czech Republic: selected aspects
Other Titles: Sociální podniky v České republice: vybrané aspekty
Authors: Taušl Procházková, Petra
Machová, Kristýna
Citation: TAUŠL PROCHÁZKOVÁ, P., MACHOVÁ, K. Social enterprises in the Czech Republic: selected aspects. In: Proceedings of the 8th International Conference Innovation Management, Entrepreneurship and Sustainability. Praha: Oeconomica, 2020. s. 622-633. ISBN 978-80-245-2378-1.
Issue Date: 2020
Publisher: Oeconomica
Document type: konferenční příspěvek
conferenceObject
URI: http://hdl.handle.net/11025/37046
ISBN: 978-80-245-2378-1
Keywords: sociální podnik;bariéry sociálního podnikání;manažerské nástroje
Keywords in different language: social enterprise;barriers of social entrepreneurship;tools of management
Abstract: Hlavním cílem tohoto článku je přispět novými poznatky k dostupným znalostem týkající se charakteristiky sociálních podniků v České republice. Zvláštní pozornost je věnována vybraným oblastem – identifikaci bariér rozvoje sociálních podniků a vybraným aspektům z oblasti managementu. V rámci výstupů byl identifikován nedostatek dat týkající se sociálních podniků. Bylo také zjištěno, že bariéry rozvoje jsou spatřovány, jak v oblasti interních, tak v oblasti externích faktorů. Interní faktory ovšem převládají. Dále byla zjištěna souvislost mezi hodnocením spokojenosti naplnění cílů podniků a využívání vybraných nástrojů manažerského řízení. Sociální podniky, které je využívají, naplňují cíle lépe. Tyto výstupy je vhodné využít a aplikovat v dalším, budoucí výzkumu.
Abstract in different language: Main goal of the paper is to contribute to the level of knowledge on the social enterprises´ characteristics in the Czech Republic. Special focus is placed to selected aspects, perception of barriers of social enteprises´ development and selected aspects of management. We confirmed that there is limited scope in data availability of social enterprises. Further, it has been found that respondents’ perception of development barriers is linked to internal, but also to external factors. Internal factors are dominant. Further, we agreed that there is a certain association between satisfaction with goals fulfilment and the approach to apply several management tools. We find out that enterprises that use selected tools tend to do better and recommend to apply and explore further these results into future research.
Rights: Plný text není přístupný.
© Oeconomica
Appears in Collections:Konferenční příspěvky / Conference papers (KPM)
OBD

Files in This Item:
File SizeFormat 
Prochazkova.pdf761,56 kBAdobe PDFView/Open    Request a copy


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/37046

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

search
navigation
  1. DSpace at University of West Bohemia
  2. Publikační činnost / Publications
  3. OBD