Title: Princip zmluvnosti v dochodkovom systéme Slovenskej republiky
Authors: Lacko, Miloš
Citation: Právnické listy. 2020, č. 1, s. 21-30.
Issue Date: 2020
Publisher: Fakulta právnická Západočeské univerzity v Plzni ve společnosti Wolters Kluwer
Document type: článek
article
URI: https://fpr.zcu.cz/export/sites/fpr/research/pravnicke-listy/2020/PravnickeListy201d.pdf
http://hdl.handle.net/11025/37202
ISSN: 2533-736X
Keywords: smlouva o pojištění důchodu;smlouva o starobním důchodovém spoření;hmotné zabezpečení ve stáří;účastnická smlouva
Keywords in different language: material security in old age;Old-Age Pension Saving Contract;pension insurance contract;subscriber contract
Abstract in different language: Reforma dôchodkového systému SR uskutočnená v rokoch 2003 až 2005 zavedením princípu zmluvnosti výrazne zmenila charakter sociálnopoisťovacích právnych vzťahov v dôchodkovej oblasti. V právnych vzťahoch starobného dôchodkového sporenia a dopinkového dôchodkového sporenia výrazne prevažuje dispozitívnosť nad verejnoprávnou kogentnosťou spojenou s princípom garancie, čo sú metódy hmotnoprávneho vyjadrenia prístupu k právu na hmotnému zabezpečeniu v starobe a pri strate živiteľa. Tieto metódy materiálneho vyjadrenia uvedených sociálnych udalostí sú ohrozované výrazným zakotvením princípu zmluvnosti ako systémového prvku starobného dôchodkového sporenia a dopinkového dôchodkového sporenia. V príspevku poukazujeme na negatívne dôsledky vyvolané zavedením tohto princípu bez jeho čiastočného vyváženia hodnotovo opačným princípom právnej garancie a solidarity, ktoré priamo ohrozujú materiálnu podstatu ústavného sociálneho práva cielene pokrývajúceho uvedené sociálne udalosti.
The reform of pension system of the Slovak Republic carried out between 2003 and 2005 by introducing the principle of contractuality has significantly changed legal relations of social insurance in the pension system. In the legal relations of old-age pension saving and supplementary pension saving, disposability is significantly prevailed over the public-law mandatory, which is associated with the principle of guarantee, these are methods of substantive access to the right to material security in old age and loss of the breadwinner. These methods of material expression of these social events are endangered by the principle of contractuality as a systemic element of old-age pension saving and supplementary pension saving. In the article we point out the negative consequences caused by introduction of this principle without its partial counterbalance by the value-opposite principle of legal guarantee and solidarity, which directly endangers the substance of constitutional social law specifically covering these social events
Rights: © Fakulta právnická Západočeské univerzity v Plzni
Appears in Collections:Číslo 1 (2020)
Číslo 1 (2020)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
PravnickeListy201d.pdfPlný text7,72 MBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/37202

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.