Title: Náboženství v životě starověkých Řeků
Other Titles: Religion in the life of ancient Greeks
Authors: Šmerdová, Veronika
Advisor: Východská Helena, PaedDr.
Issue Date: 2019
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/39158
Keywords: starověké řecko;náboženství;mytologie;svátky a slavnosti;dějiny každodennosti;polyteismus
Keywords in different language: ancient greece;religion;mythology;festivals;history of everyday life;polytheism
Abstract: Bakalářská práce přibližuje dějiny každodennosti starověkých Řeků v oblasti náboženství. V úvodní části práce je popsán vývoj starořeckého náboženství, následuje hlavní část práce věnující se vztahu člověka k bohům, posvátným místům, modlitbám, a přibližuje jednotlivé svátky a slavnosti a průběh jejich oslav. Závěrečná část je věnována vlivu řeckého náboženství a mytologie na současnost.
Abstract in different language: The bachelor thesis describes the history of everyday life of ancient Greeks in the area of religion. In the introductory part of the thesis is described the development of the ancient Greek religion, followed by the main part devoted to the relationship of man to the gods, sacred places, prayers, and describes the various festivals and celebrations and the course of their celebrations. The final part is devoted to the influence of Greek religion and mythology on the present.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KHI)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
bakalarska prace, Veronika Smerdova.pdfPlný text práce2,26 MBAdobe PDFView/Open
Smerdova V.pdfPosudek vedoucího práce771,28 kBAdobe PDFView/Open
Smerdova O.pdfPosudek oponenta práce750,09 kBAdobe PDFView/Open
Smerdova P.pdfPrůběh obhajoby práce156,94 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/39158

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.