Title: Didaktické transformace proměny poetiky K. Biebla na přelomu 40. a 50. let v širším kontextu socialistického realismu
Other Titles: The didactic transformation of the change of K. Biebl's poetics at the turn of the 1940s and 1950s in the wider context of socialist realism
Authors: Königsmarková, Jana
Advisor: Bína Daniel, Doc. PhDr. Ph.D.
Issue Date: 2019
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: disertační práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/39418
Keywords: konstantin biebl;proměna poetiky;socialistický realismus;přelom 40. a 50. let;kulturní politika;literární kritika;střední škola;didaktická transformace;didaktický potenciál;didaktický konstruktivismus;výuka literatury;didaktická interpretace textu;metodické pracovní listy
Keywords in different language: konstantin biebl;change of literary poetic;socialist realism;turn of the 1940s and 1950s;cultural politics;literary criticism;secondary school;didactic transformation;didactic potential;didactic constructivism;teaching literature;literary didactic interpretation;methodical worksheets
Abstract: Disertační práce nazvaná Didaktické transformace proměny poetiky K. Biebla na přelomu 40. a 50. let v širším kontextu socialistického realismu má dvě hlavní oblasti zkoumání. První z nich, literárněhistorická, byla publikována jako monografie s titulem Křídla zamrzlá v ledu bez obav zvedněme: Proměna recepce tvorby Konstantina Biebla na přelomu 40. a 50. let a snaží se přiblížit okolnosti složitého tvůrčího procesu, kterým básník procházel v době nastupující normy socialistického realismu. Nahlíženo je na tento proces optikou Bieblovy osobní korespondence, která částečně rozkrývá jeho nejhlubší strachy a nejistoty při psaní poslední sbírky ironického názvu - Bez obav. Intimní pohled do básníkova nitra doplňuje linie, která paralelně zkoumá Bieblovo postavení ve spletité hierarchické mozaice tehdejší kulturní politiky a recepci jeho díla v závislosti na proměnách dobového diskursu. Druhá, didaktická část, ověřuje prostřednictvím tvorby metodických pracovních listů didaktický potenciál Bieblova socialistickorealistického díla, potažmo obecně poezie socialistického realismu raných padesátých let. Samotným pracovním listům předchází teoretická kapitola, která v kontextu aktuálního stavu literární výchovy na české střední škole osvětluje metodologické postupy, na jejichž základě byly pracovní listy vytvořeny.
Abstract in different language: The doctoral thesis called The didactic transformation of the change of Konstantin Biebl's poetics at the turn of the 1940s and 1950s in the wider context of socialist realism is composed of two main areas of study. The former, a literary-historical part, was published under the title Let's Lift the Wings Frozen in the Ice Without Fear: The change of the reception of Konstantin Biebl's poetics at the turn of the 1940s and 1950s, and tries to outline the circumstances of the complicated creative process which the poet went through in the era of establishing the norms of socialist realism. The process is approached through the optics of Biebl's personal correspondence which partly uncovers his deepest fears and insecurities during writing his last collection of poems, bearing an ironic title - Without Fear. An intimate insight into the poet's inner world is accompanied by a parallel line which inspects Biebl's position in the hierarchic mosaic of the cultural politics at the time and the reception of his work in dependance on the changes in the historic discourse. The second, didactic part, attempts to verify the didactic potential of Biebl's socialist realistic work, or, possibly, the social realistic poetry of early 1950s as such, through creating methodical worksheets. The worksheets are preceded by a theoretical chapter that, in context of the current state of literary education on the Czech secondary school, sheds light on the methods used in creating the worksheets.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Disertační práce / Dissertations (KČJ)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
konigsmarkova.pdfPlný text práce125,6 MBAdobe PDFView/Open
konigsmarkova_bauer.pdfPosudek oponenta práce1,8 MBAdobe PDFView/Open
2019_konigsmarkova_bina.pdfPosudek vedoucího práce769,29 kBAdobe PDFView/Open
2019_prubeh_konigsmarkova.pdfPrůběh obhajoby práce254,05 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/39418

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.