Title: Influence of holding time in the die on structure development of the low-alloyed TRIP steels
Other Titles: Využití pokročilých vysokopevných ocelí v technologii press-hardening
Authors: Jirková, Hana
Vrtáček, Jiří
Peković, Michal
Jeníček, Štěpán
Stehlík, Adam
Burdová, Karolína
Citation: IRKOVÁ, H., VRTÁČEK, J., PEKOVIĆ, M., JENÍČEK, Š., STEHLÍK, A., BURDOVÁ, K. Influence of holding time in the die on structure development of the low-alloyed TRIP steels. In METAL 2019-28th International Conference on Metallurgy and Materials, Conference Proceedings. Ostrava: Tanger, 2019. s. 691-696. ISBN 978-80-87294-92-5.
Issue Date: 2019
Publisher: Tanger
Document type: konferenční příspěvek
conferenceObject
URI: 2-s2.0-85079407516
http://hdl.handle.net/11025/39603
ISBN: 978-80-87294-92-5
Keywords: TRIP ocel;vícefázová struktura;press-hardening
Keywords in different language: TRIP steel;mulptihase structure;press-hardening
Abstract: Press-hardening představuje moderní technologii pro výrobu tvarových plechových dílů. Její využití v posledních letech stále roste, protože je zde dosahována vysoká přesnost výroby, menší spring back effect a je možné využít nižších tvářecích sil. Tato technologie je vhodná i pro vysokopevné oceli typu TRIP (transformation induced plasticity). Problém u této technologie představuje, v případě tváření v nástroji o pokojové teplotě, vysoká rychlost ochlazování, která vede ke vzniku martenzitických struktur s malým podílem feritu. Tyto struktury sice dosahující vysoké hodnoty meze pevnosti, ale nízkou tažnost. Proto je důležité po provedení tváření následné kalení v nástroji ve správný čas ukončit, případně provést jeho další tepelné zpracování v peci. Pro experiment byly zvoleny dvě nízkolegované vysokopevné oceli typu TRIP s obsahem uhlíku 0,2%, které se lišily mikrolegováním niobem. V první části bylo provedeno kalení plechů mezi kovadly hydraulického lisu. Doba výdrže byla variována od 0 do 10s a teplota plechu po vyndání byla měřena termokamerou. V druhé části byl proveden experiment přímo v plochém nástroji pro press-hardening, který byl doplněn i o izotermickou výdrž v peci. Při správné volbě parametrů byly získány směsné struktury tvořené martenzitem, bainitem, proeutektoidním feritem a zbytkovým austenitem. Vysokopevné vícefázové oceli typu TRIP jsou velmi často využívaným konstrukčním řešením.
Abstract in different language: Press-hardening is a modern forming technology for the production of shaped sheet parts. Its use has been growing in recent years because of high production accuracy, lower spring back effect and lower forming forces. This technology is also suitable for high strength TRIP steels (transformation induced plasticity). The problem with this technology is, in the case of forming into a die at room temperature, a high cooling rate which leads to the formation of martensitic structures with a low ferrite content. These structures, while achieving high strength limits, but low ductility. Therefore, after forming, it is important to terminate the quenching in the tool at the right time, or to carry out further heat treatment in the furnace. Two low-alloy TRIP steels with a carbon content of 0.2% with the difference in niobium content were selected for the experiment. In the first part, there was performed quenching of the sheets between the die of the hydraulic press. The holding time was varied from 0 to 10s and the sheet temperature after removal from the die was measured with a thermal camera. In the second part, an experiment was carried out directly in the flat press-hardening tool, which was supplemented by an isothermal holding time in the furnace. Mixed structures formed by martensite, bainite, proeutectoid ferrite and retained austenite were obtained with proper parameter selection.
Rights: Plný text není přístupný.
© Tanger
Appears in Collections:Konferenční příspěvky / Conference Papers (RTI)
OBD

Files in This Item:
File SizeFormat 
Sborník METAL 2019 Jirková.pdf3,13 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/39603

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

search
navigation
  1. DSpace at University of West Bohemia
  2. Publikační činnost / Publications
  3. OBD