Title: Společné řízení o přestupcích – vždy ve prospěch pachatele?
Other Titles: Common Proceedings on Administrative Transgressions – Always in Favor of the Offender?
Authors: Malast, Jan
Citation: MALAST, J. . Společné řízení o přestupcích – vždy ve prospěch pachatele?. Acta Universitatis Carolinae Iuridica, 2020, roč. 66, č. 2, s. 145-158. ISSN 0323-0619.
Issue Date: 2020
Publisher: Karolinum
Document type: článek
article
URI: http://hdl.handle.net/11025/39653
ISSN: 0323-0619
Keywords: společné řízení;přestupek;absorpční zásada
Keywords in different language: common proceedings;administrative transgression;principle of absorption
Abstract: Příspěvek se zabývá problematikou společného řízení o více přestupcích a otázkou uplatnitelnosti tohoto zvláštního druhu řízení ve spojitosti s absorpční zásadou v případě, že by ve svých důsledcích vedly ke zhoršení právní situace obviněného, tj. působily by v jeho neprospěch.
Abstract in different language: The paper deals with the issue of common proceedings on multiple administrative transgressions and the question of the applicability of this special type of proceedings in connection with the principle of absorption if their consequences would lead to a deterioration of the accused’s legal situation, i.e. they would lead to a situation at expense of him.
Rights: © Karolinum
Appears in Collections:Články / Articles (KSP)
OBD

Files in This Item:
File SizeFormat 
Iurid_66_2_0145.pdf290,92 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/39653

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

search
navigation
  1. DSpace at University of West Bohemia
  2. Publikační činnost / Publications
  3. OBD