Title: Identification of the virgin martensite in quenched microstructures of new generation of forging steels with higher silicon content using colour etching
Other Titles: Identifikace přítomnosti nepopuštěného martensitu v zákalných strukturách nové generace kovářských ocelí s vyšším obsahem křemíku pomocí barevného leptání
Authors: Jeníček, Štěpán
Vorel, Ivan
Peković, Michal
Citation: JENÍČEK, Š., VOREL, I., PEKOVIĆ, M. Identification of the virgin martensite in quenched microstructures of new generation of forging steels with higher silicon content using colour etching. Manufacturing Technology, 2020, roč. 20, č. 2, s. 177-182. ISSN 1213-2489.
Issue Date: 2020
Publisher: J. E. Purkyne University in Usti nad Labem
Document type: článek
article
URI: 2-s2.0-85090403231
http://hdl.handle.net/11025/39659
ISSN: 1213-2489
Keywords: tepelné zpracování;ocel;nepopuštěný martenzit;Q-P proces
Keywords in different language: heat treatment;steel;martensite;Q-P process
Abstract: Pozorování a identifikace fázových přeměn austenitu během izotermického bainitického zpracování, Q-P tepelné zpracování nebo kalení a popouštění je často velmi složitým úkolem. Důvodem je, že získané mikrostruktury jsou typicky velmi jemné s nedostatečným kontrastem různých konstrukčních složek. Mikrostrukturní analýza musí být proto provedena pomocí skenovací nebo transmisní elektronové mikroskopie. Tyto metody pozorování však vyžadují relativně časově náročnou přípravu a náklady na údržbu mikroskopů a podpůrných zařízení jsou také poměrně vysoké. Pro účely technologického řízení nebo kontroly přesnosti provedeného tepelného zpracování jsou vyžadovány jednodušší metody mikrostrukturní analýzy, které by umožnily rychle zhodnotit mikrostrukturu zpracovaných dílů pomocí běžného světelného mikroskopu.
Abstract in different language: Observation and identification of phase transformations of austenite during isothermal bainitic processing, Q-P heat treatment or quenching and tempering is often quite a tricky task. The reason is that obtained microstructures are typically very fine with insufficient contrast of various structural components. Microstructure analysis therefore has to be performed using scanning or transmission electron microscopy. These observation methods however require relatively time consuming sample preparation and maintenance costs of the microscopes and supporting equipment are also rather high. For the purpose of technological control or checking of the accuracy of performed heat treatment, simpler methods of microstructure analysis are required, which would enable to assess the microstructure of processed parts quickly using a common light microscope.
Rights: © J. E. Purkyne University in Usti nad Labem
Appears in Collections:Články / Articles (RTI)
OBD

Files in This Item:
File SizeFormat 
MT_mft-202002-0002-1.pdf941,16 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/39659

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

search
navigation
  1. DSpace at University of West Bohemia
  2. Publikační činnost / Publications
  3. OBD