Title: High‑performance thermochromic VO2‑based coatings with a low transition temperature deposited on glass by a scalable technique
Other Titles: Vysoce výkonné termochromické povlaky na bázi VO2 s nízkou teplotou přechodu připravené na skle pomocí škálovatelné techniky
Authors: Kolenatý, David
Vlček, Jaroslav
Bárta, Tomáš
Rezek, Jiří
Houška, Jiří
Haviar, Stanislav
Citation: KOLENATÝ, D., VLČEK, J., BÁRTA, T., REZEK, J., HOUŠKA, J., HAVIAR, S. High‑performance thermochromic VO2‑based coatings with a low transition temperature deposited on glass by a scalable technique. Scientific Reports, 2020, roč. 10, č. 1, s. „11107-1“-„11107-12“. ISSN 2045-2322.
Issue Date: 2020
Publisher: Nature Research
Document type: článek
article
URI: 2-s2.0-85087515815
http://hdl.handle.net/11025/39663
ISSN: 2045-2322
Keywords: Termochromický VO2;Nízká teplota přechodu;Škálovatelná depoziční technika;Antireflexní vrstvy;Chytrá okna
Keywords in different language: Thermochromic VO2;Low transition temperature;Scalable deposition technique;Antireflection layers;Smart windows
Abstract: Tématem článku jsou vysoce výkonné termochromické povlaky ZrO2/V0,982W0,018O2/ZrO2 s nízkou teplotou přechodu připravené na skle pomocí škálovatelné nízkoteplotní depoziční techniky. Vrstvy V0,982W0,018O2 byly deponovány pomocí kontrolovaného vysokovýkonového pulzního magnetronového rozprašování vanadového terče kombinovaného se současným pulzním DC magnetronovým rozprašováním wolframového terče za účelem snížení teploty přechodu na 20–21 °C, za nízké teploty povrchu substrátu 330 °C ve směsi plynů argon-kyslík. Antireflexní ZrO2 vrstvy pod i nad termochromickými vrstvami V0,982W0,018O2 byly připraveny za nízké teploty substrátu (< 100 °C). Struktura povlaku využívající interference druhého řádu na vrstvách ZrO2 byla využita za účelem zvýšení jak propustnosti viditelného světla (Tlum), tak rozdílu v propustnosti slunečního vyzařování (ΔTsol). Povlaky ZrO2/V0,982W0,018O2/ZrO2 vykazují Tlum až 60 % a ΔTsol téměř 6 % pro vrstvu V0,982W0,018O2 o tloušťce 45 nm, a Tlum až 50 % a ΔTsol přesahující 10 % pro vrstvu V0,982W0,018O2 o tloušťce 69 nm.
Abstract in different language: We report on high-performance thermochromic ZrO2/V0.982W0.018O2/ZrO2 coatings with a low transition temperature prepared on glass by a low-temperature scalable deposition technique. The V0.982W0.018O2 layers were deposited by a controlled high-power impulse magnetron sputtering of V target, combined with a simultaneous pulsed DC magnetron sputtering of W target to reduce the transition temperature to 20–21 °C, at a low substrate surface temperature of 330 °C in an argon–oxygen gas mixture. ZrO2 antireflection layers both below and above the thermochromic V0.982W0.018O2 layers were deposited at a low substrate temperature (< 100 °C). A coating design utilizing a second-order interference in the ZrO2 layers was applied to increase both the luminous transmittance (Tlum) and the modulation of the solar transmittance (ΔTsol). The ZrO2/V0.982W0.018O2/ZrO2 coatings exhibit Tlum up to 60% at ΔTsol close to 6% for a V0.982W0.018O2 thickness of 45 nm, and Tlum up to 50% at ΔTsol above 10% for a V0.982W0.018O2 thickness of 69 nm.
Rights: © Nature Research
Appears in Collections:Články / Articles (KFY)
OBD

Files in This Item:
File SizeFormat 
OBD20_Kolenaty,Vlcek,Barta_clanek.pdf3,82 MBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/39663

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

search
navigation
  1. DSpace at University of West Bohemia
  2. Publikační činnost / Publications
  3. OBD