Title: A look into the history of popularization magazines and an informal approach to technical fields
Other Titles: Pohled do historie časopisů zabývajících se popularizací a neformálním přístupem k technickým oborům
Authors: Lukšíková, Marcela
Citation: HONZÍKOVÁ, Jarmila a Petr SIMBARTL, eds. Olympiáda techniky Plzeň 2020: Sborník abstraktů z mezinárodní studentské odborné konference: 26.10. 2020 Plzeň. 1. vyd. Plzeň: Západočeská univerzita v Plzni, 2020, s. 13-14.
Issue Date: 2020
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: konferenční příspěvek
conferenceObject
URI: http://files.olympiadatechniky.cz/ot2020-abstracts.pdf
http://hdl.handle.net/11025/39942
ISBN: 978-80-261-09666
Keywords: historické technické časopisy;srovnání časopisů;Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání;Člověk a svět práce
Keywords in different language: historical technical journals;comparison of journals;Framework educational program for basic education;Man and the world of work
Abstract: Hlavním úkolem bylo získat potřebné údaje a informace k provedení analýzy a ke komparaci historických technických časopisů. Seznámili jsme se s tím, co je vlastně periodikum, kdo může časopis vydávat na území České republiky a jakým zákonem je jeho vydávání chráněno. Z mnoha titulů časopisů, jež se zabývají technickými obory, jsme si vybrali tato historická periodika: ABC, Amatérské RADIO, Mladý TECHNIK, VĚDA A TECHNIKA MLÁDEŽI, Udělej-urob si sám. Ze současných technických časopisů byli vybráni tato periodika: ABC, Praktická elektronika, TECHNICKÝ TÝDENÍK, T+T TECHNIKA, VĚDA A TECHNIKA MLÁDEŽI, Udělej si sám. Vytvořili jsme k vybraným časopisům, jak k současným, tak i k historickým, stručnou analýzu. Po zhlédnutí a přečtení historických časopisů jsme vytvořili jejich rešerše. Zaznamenávali jsme vždy název časopisu, téma daného časopisu, distribuce časopisu, rok vydání, číslo časopisu, počet stránek v časopise, počet čísel vydaných za rok, cena časopisu, které nakladatelství časopis vydávalo, kde se časopis tiskl, redakční kolektiv a stručný obsah časopisu. Srovnáním a zkoumáním tvorby historických a současných časopisů, které přinesli jisté výsledky a cíle, jsme zpracovali do přehledných tabulek. Nahlédli jsme do elektronického sborníku „Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání“, kde se nachází kapitola s názvem „Vzdělávací oblasti“ a jehož součástí je podkapitola „Člověk a svět práce“, která je nasměrována k technickému vzdělávání mezi žáky základních škol. 14 Pokusili jsme se vyhledat různé mimoškolní aktivity, kterými lze u žáků popularizovat technické vzdělávání. Náhodně vybrané zajímavosti z časopisů jsme si zvolili tak, abychom je zařadili do patřičných tematických okruhů dle RVP. Shrneme-li všechny zaznamenané a použité poznámky, došli jsme k závěru, že časopisy s tématikou technika jsou bezprostředně na vysoké úrovni, a to jak v odbornosti textů, tak i v rozsahu a v kvalitě zpracování.
Abstract in different language: The main task was to obtain the necessary data and information to perform an analysis and to compare historical technical journals. We got acquainted with what a periodical is, who can publish a magazine in the Czech Republic and what law protects its publication. From many titles of magazines dealing with technical fields, we have chosen the following historical periodicals: ABC, Amatérské RADIO, Mladý TECHNIK, VĚDA A TECHNIKA MLÁDEŽI, Udělej-urob si sám. The following periodicals were selected from current technical journals: ABC, Praktická elektronika, TECHNICKÝ TÝDENÍK, T T TECHNIKA, VĚDA A TECHNIKA MLÁDEŽI, Udělej si sám. We have created a brief analysis of selected journals, both current and historical. After viewing and reading historical magazines, we created their searches. We always recorded the name of the journal, the topic of the journal, the distribution of the journal, the year of publication, the issue number, the number of pages in the journal, the number of issues published per year, the price of the journal published by the publishing house, where the magazine was printed and a brief summary of the magazine. By comparing and examining the work of historical and contemporary journals, which brought certain results and goals, we processed them into clear tables. We took a look at the electronic collection "Framework Educational Program for Basic Education", which contains a chapter entitled "Educational Areas" and which includes a subchapter "Man and the world of work", which is aimed at technical education among primary school students. We tried to find various extracurricular activities that can be used to popularize technical education among students. We chose randomly selected interesting facts from magazines so that we could include them in the appropriate thematic areas according to the FEP. We have come to the conclusion that journals on the subject are immediately at a high level.
Rights: © Západočeská univerzita v Plzni
Appears in Collections:Olympiáda techniky Plzeň 2020
Olympiáda techniky Plzeň 2020

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
luksikova.pdfPlný text975,59 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/39942

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.