Title: Learning apps and how to use it across the school curriculum
Other Titles: Aplikace Learning Apps a její využití napříč učivem základní školy
Authors: Benediktová, Lenka
Citation: HONZÍKOVÁ, Jarmila a Petr SIMBARTL, eds. Olympiáda techniky Plzeň 2020: Sborník abstraktů z mezinárodní studentské odborné konference: 26.10. 2020 Plzeň. 1. vyd. Plzeň: Západočeská univerzita v Plzni, 2020, s. 15-16.
Issue Date: 2020
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: konferenční příspěvek
conferenceObject
URI: http://files.olympiadatechniky.cz/ot2020-abstracts.pdf
http://hdl.handle.net/11025/39943
ISBN: 978-80-261-09665
Keywords: mobilní aplikace;fixace učiva;moderní technologie ve výuce;základní škola
Keywords in different language: elementary school;modern technology in education;fixation curriculum;mobile applications
Abstract: Moderní technologie jsou dnes běžnou součástí výuky. Školy jsou vybaveny hardwarem, který ovšem sám o sobě nestačí. Pro efektivní zapojení digitálních technologií do výuky je nutné používat vhodný software. V tomto příspěvku bude představen široce využitelný nástroj Learning Apps. Jedná se o aplikaci ze skupiny tzv. Blank Apps, tedy aplikaci bez vlastního obsahu. Tento zdarma dostupný software umožňuje učitelům vytvářet fixační prvky do výuky napříč předměty i věkem žáků. Aplikace nabízí pedagogovi mnoho šablon, které může využít pro upevnění probíraného učiva, jako příklad uveďme osmisměrky, křížovky, slepé mapy, spojovačky, doplňovačky, pexeso nebo jednoduché hry jako je šibenice. Vytvořené materiály uloží učitel na svém účtu a může je opakovaně editovat a distribuovat žákům. Pokročilou funkcí aplikace je možnost registrace žáků. Přínosem této funkce je možnost monitorování žákovských výsledků. Učitel může sledovat, jak jsou žáci při plnění úkolů úspěšní. Distribuce úkolů žákům probíhá např. pomocí odkazu nebo vygenerováním QR kódu. Žák může úkoly plnit z libovolného zařízení s internetovým připojením. Vytvořené materiály jsou přizpůsobeny ovládání dotykem, a mohou tak být efektivně využity na interaktivních tabulích či na mobilních dotykových zařízení. Hotové materiály tedy může učitel použít nejen při běžné hodině, ale také při distanční výuce. Všechny materiály jsou samozřejmě automaticky vyhodnoceny a poskytují žákovi okamžitou zpětnou vazbu. V době distanční výuky lze velmi pozitivně hodnotit fakt, že veškerá práce s úkoly probíhá elektronicky, není tedy nutné požadovat po žákovi tisk. Automatická oprava úkolu usnadní práci učitele a pokud jsou žáci registrovaní v aplikaci, není ani nutné, aby své výsledky pedagogovi posílali, neboť on je pohodlně zobrazí na svém účtu.
Abstract in different language: Modern technologies have already become a common part of the teaching/learning process. Schools are now equipped with hardware, which, however, is not enough on its own. Efficient integration of digital technologies into the teaching/learning process requires the use of appropriate software. This presentation will introduce the widely used Learning Apps tool. This application belongs in the group of so-called 'Blank Apps', i.e. applications without its own content. This free software allows teachers to create memorizing aids for any subject and any age of the students. The application offers numerous templates that the teacher can use to consolidate the learned knowledge, such as crosswords, word-search puzzles, blank maps, kriss-kross puzzles, memory games or simple games such as Hangman. The created materials are then saved by the teacher in their account and can be repeatedly edited and distributed to students. An advanced feature of the application is the ability to register the students. The benefit of this function is the possibility to monitor the student results. Thus, the teacher can view how successful the students are in completing the tasks. The tasks can be distributed to the students by means of a link or by generating a QR code. The students can complete the tasks on any device with an Internet connection. The created materials enable touch control so they can be effectively used on interactive whiteboards or on mobile touch devices. Thus, the teacher can use the created materials not only in a regular lesson, but also during distance learning. B.esides, all the materials are automatically evaluated and provide immediate feedback to the student. During distance learning, we can greatly appreciate the fact that all the tasks are performed electronically, so the student does not have to print anything.
Rights: © Západočeská univerzita v Plzni
Appears in Collections:Olympiáda techniky Plzeň 2020
Olympiáda techniky Plzeň 2020

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Benediktova.pdfPlný text973,46 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/39943

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.