Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorMainz, Denis
dc.contributor.authorZíka, Miroslav
dc.contributor.editorHonzíková, Jarmila
dc.contributor.editorSimbartl, Petr
dc.date.accessioned2020-11-09T08:24:01Z
dc.date.available2020-11-09T08:24:01Z
dc.date.issued2020
dc.identifier.citationHONZÍKOVÁ, Jarmila a Petr SIMBARTL, eds. Olympiáda techniky Plzeň 2020: Sborník abstraktů z mezinárodní studentské odborné konference: 26.10. 2020 Plzeň. 1. vyd. Plzeň: Západočeská univerzita v Plzni, 2020, s. 24.cs
dc.identifier.isbn978-80-261-0966-2
dc.identifier.urihttp://files.olympiadatechniky.cz/ot2020-abstracts.pdf
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11025/39951
dc.description.abstractPrezentovaný příspěvek seznamuje s možnostmi získání a využití robotické vzdělávací pomůcky Ozobot, prostřednictvím čehož popularizuje elektronické učebnice zaměřené na výuku programování blokově orientovaným vizuálním přístupem na druhém stupni základní školy, které jsou součástí výstupů projektu zaměřeného na Podporu rozvíjení informatického myšlení (reg. č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_036/0005322). V příspěvku jsou na vybraných ukázkách představeny možnosti ovládání robota s využitím jeho vestavěných LED světelných senzorů umožňujících ovládat robota pomocí různobarevných příkazů vytvořených kreslícími pomůckami na papír. Kromě toho je praktickými ukázkami na různých systémových platformách představen programovací nástroj OzoBlockly pro tvorbu blokově orientovaných vizuálních programových schémat sloužících k ovládání robota. V blokovém programovacím prostředí lze robota programovat podle dosažené úrovně algoritmického myšlení díky příkazům přehledně kategorizovaných do skupin pro akce, kontrolu běhu se základními programovými strukturami podmínkou a cyklem.cs
dc.format1 s.cs
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isoenen
dc.publisherZápadočeská univerzita v Plznics
dc.rights© Západočeská univerzita v Plznics
dc.subjectvzdělávací robotikacs
dc.subjectinformatické myšlenícs
dc.subjectblokově orientované vizuální programovánícs
dc.subjectOzobot BITcs
dc.subjectOzobot EVOcs
dc.subjectOzoBlocklycs
dc.titlePopularization of textbooks with a focus on block-based visual programming in the Scratch programming environment within the project for Support of informatics thinking development (PRIM) through educational robotics Ozoboten
dc.title.alternativePopularizace učebnic se zaměřením na blokově orientované vizuální programování v programovacím prostředí Scratch v rámci projektu pro Podporu rozvíjení informatického myšlení (PRIM) prostřednictvím vzdělávací robotiky Ozobotcs
dc.typekonferenční příspěvekcs
dc.typeconferenceObjecten
dc.rights.accessopenAccessen
dc.type.versionpublishedVersionen
dc.description.abstract-translatedThe presented contribution introduces the possibilities of obtaining and using the robotic educational tool Ozobot, through which it popularizes electronic textbooks focused on teaching programming with a block-oriented visual approach at the second stage of primary school, which are part of the project aimed at Supporting the Development of Informatics Thinking. 02.3.68 / 0.0 / 0.0 / 16_036 / 0005322). The contribution presents the possibilities of controlling the robot with the use of its built-in LED light sensors enabling control of the robot using various color commands created by drawing aids on paper. Besides, the OzoBlockly programming tool for creating block-based visual program diagrams used to control the robot is presented by practical demonstrations on various system platforms. In the block programming environment, the robot can be programmed according to the achieved level of algorithmic thinking thanks to commands clearly categorized into groups for actions, run control with basic program structures, condition and cycle.en
dc.subject.translatededucational roboticsen
dc.subject.translatedinformatic thinkingen
dc.subject.translatedblock-based visual programmingen
dc.subject.translatedOzobot BITen
dc.subject.translatedOzobot EVOen
dc.subject.translatedOzoBlocklyen
dc.type.statusPeer-revieweden
Appears in Collections:Olympiáda techniky Plzeň 2020
Olympiáda techniky Plzeň 2020

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
ot2020-abstracts-25.pdfPlný text707,69 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/39951

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.