Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorMainz, Denis
dc.contributor.authorMajer, Jan
dc.contributor.editorHonzíková, Jarmila
dc.contributor.editorSimbartl, Petr
dc.date.accessioned2020-11-09T08:31:11Z
dc.date.available2020-11-09T08:31:11Z
dc.date.issued2020
dc.identifier.citationHONZÍKOVÁ, Jarmila a Petr SIMBARTL, eds. Olympiáda techniky Plzeň 2020: Sborník abstraktů z mezinárodní studentské odborné konference: 26.10. 2020 Plzeň. 1. vyd. Plzeň: Západočeská univerzita v Plzni, 2020, s. 25.cs
dc.identifier.isbn978-80-261-0966-2
dc.identifier.urihttp://files.olympiadatechniky.cz/ot2020-abstracts.pdf
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11025/39952
dc.description.abstractPrezentovaný příspěvek seznamuje s možnostmi získání a využití robotické vzdělávací pomůcky-mBot stavebnice Makeblock, prostřednictvím čehož popularizuje elektronické učebnice zaměřené na výuku programování blokově orientovaným vizuálním přístupem na druhém stupni základní školy, které jsou součástí výstupů projektu zaměřeného na Podporu rozvíjení informatického myšlení (reg. č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_036/0005322). Příspěvek zahrnuje sestavení robota ze stavebnice kovového typu Makeblock obsahující programovatelnou jednotku s jednodeskovým počítačem platformy Arduino a vybranými praktickými ukázkami v prostředí programovacího nástroje Makeblock umožňujícího tvorbu blokově orientovaných vizuálních programových schémat jsou představeny klíčové možnosti programování robota a další způsoby jeho ovládání jako je kreslení čáry pohybu nebo polohováním řídícího ovladače v aplikaci prostřednictvím rozhraní Bluetooth. V blokovém programovacím prostředí lze robota programovat díky příkazům přehledně kategorizovaných do skupin pro akce, kontrolu běhu se základními programovými strukturami podmínkami a cyklem.cs
dc.description.sponsorshipCZ.02.3.68/0.0/0.0/16_036/0005322cs
dc.format1 s.cs
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isoenen
dc.publisherZápadočeská univerzita v Plznics
dc.rights© Západočeská univerzita v Plznics
dc.subjectvzdělávací robotikacs
dc.subjectinformatické myšlenícs
dc.subjectblokově orientované vizuální programovánícs
dc.subjectmBotcs
dc.subjectMakeblockcs
dc.titlePopularization of textbooks with a focus on block-based visual programming in the Scratch programming environment within the project for Support of informatics thinking development (PRIM) through Educational robotics Makeblock kit-mboten
dc.title.alternativePopularizace učebnic se zaměřením na blokově orientované vizuální programování v programovacím prostředí Scratch v rámci projektu pro Podporu rozvíjení informatického myšlení (PRIM) prostřednictvím vzdělávací robotiky stavebnice Makeblock-mbotcs
dc.typeconferenceObjecten
dc.typekonferenční příspěvekcs
dc.rights.accessopenAccessen
dc.type.versionpublishedVersionen
dc.description.abstract-translatedThe presented contribution introduces the possibilities of obtaining and using robotic educational aid mBot from Makeblock kit, through which it popularizes electronic textbooks focused on teaching programming block-based visual approach at the second grade of primary school, which are part of the outputs of the project aimed at promoting the development of informatic thinking (reg. no. CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_036/0005322). The contribution includes the assembly of a robot from a Makeblock metal kit containing a programmable unit with an Arduino platform single-board computer and selected practical examples in the Makeblock programming tool environment allowing the creation of block-based visual programming schematics are presented key programming options for the robot and other ways of controlling it, such as drawing a line of motion or positioning the controller in the application via Bluetooth. In a block programming environment, the robot can be programmed thanks to commands clearly categorized into groups of action, run control with basic programming structures conditions, and cycle.en
dc.subject.translatededucational roboticsen
dc.subject.translatedinformatic thinkingen
dc.subject.translatedblock-based visual programmingen
dc.subject.translatedmBoten
dc.subject.translatedMakeblocken
dc.type.statusPeer-revieweden
Appears in Collections:Olympiáda techniky Plzeň 2020
Olympiáda techniky Plzeň 2020

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
ot2020-abstracts-26.pdfPlný text707,88 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/39952

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.