Title: K dějinám Korandova sboru v Plzni
Other Titles: The issue of Koranda congregation history
Authors: Vydra, Lukáš
Advisor: Morávková Naděžda, Doc. PaedDr. Ph.D.
Issue Date: 2020
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/41441
Keywords: korandův sbor;českobratrská církev evangelická;plzeň;karel machotka;václav koranda starší;václav koranda mladší;náboženská revoluce;evangelizace;trialogy;biblické hodiny s hostem;třicátníci;faráři;církev za totality;církev dnes
Keywords in different language: koranda congregation;evangelical church of czech brethren;pilsen;karel machotka;religious revolution;evangelization;trialogs;biblical lessons with a guest;třicátníci;priests;church in communist era;church today
Abstract: Práce je věnována českobratrskému Korandovu sboru, jehož dějiny sahají na samotný počátek dvacátého století. Práce se zaměřuje hlavně na dějiny od roku 1954 do současnosti. Obsahuje však i stručnou historii prvních padesáti let sboru, stavbu kolumbária a kostela, popis kostela po umělecké stránce, ve studii je i krátce vylíčena historie kostelních varhan. Práce obsahuje také krátké životopisy Václava Korandy staršího a mladšího s charakteristikou jejich osobnosti za účelem zjištění, proč nese Korandův sbor název po těchto dvou plzeňských husitech. Práce je sestavena převážně z výpovědí pamětníků, jelikož je nedostatek pramenů, které by vypovídaly o sborových dějinách od roku 1954 do současnosti.
Abstract in different language: The document is dedicated to Koranda congregation in Pilsen. Its history starts at the very beginning of the 20th century. The document focuses especially on the history from the year 1954 until today. It also contains a short description of the first fifty years of the congregation´s history, building of a columbarium and a church, description of the church and its architecture and the history of the organ. The document also contains short description of both Václav Koranda´s, the senior and the junior, with a special focus on their personal characteristics. The reason for this specific action is to find out why the church was named after these two gentlemen. The document is based on the statements of the witnesses because there are only few documents which are concentrated on the history of the church after the year 1954.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KHI)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Bakalarska prace_Vydra_K dejinam Korandova sboru.pdfPlný text práce2,12 MBAdobe PDFView/Open
Vydra V.pdfPosudek vedoucího práce435,67 kBAdobe PDFView/Open
Vydra O.pdfPosudek oponenta práce74,6 kBAdobe PDFView/Open
Vydra P.pdfPrůběh obhajoby práce32,2 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/41441

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.