Title: Projevy zásady kontradiktornosti v českém trestním a civilním procesu
Other Titles: Reflection of the principle of contradictory in the czech criminal and civil process
Authors: Mulák, Jiří
Vnenk, Vladislav
Citation: MULÁK, J., VNENK, V. Projevy zásady kontradiktornosti v českém trestním a civilním procesu. Studia Iuridica Cassoviensia, 2020, roč. 8, č. 2, s. 70-80. ISSN 1339-3995.
Issue Date: 2020
Publisher: Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Document type: článek
article
URI: http://hdl.handle.net/11025/41917
ISSN: 1339-3995
Keywords: právo;civilní proces;zásada;trestní proces
Keywords in different language: law;civil process;crimininal process;principle
Abstract: Příspěvek se zabývá zásadou kontradiktornosti a jejími projevy v trestním a civilním procesu. Nejprve je pojednáno o uplatnění zásady kontradiktornosti v trestním řízení, zejména ve stadiu hlavního líčení, a posléze o jejím uplatnění v civilním procesu. Zvláštností trestního procesu je jeho členění na předsoudní stadium a řízení před soudem, přičemž obě stadia se významným způsobem odlišují, přesto se ovlivňují a do značné míry také předurčují. Specifikem civilního procesu, u kterého z povahy věci absentuje klasické předsoudní stadium, je jeho diferenciace na řízení sporné a nesporné. Zásada kontradiktornosti, jako právo na přístup k informaci a reakci na ni, nabývá v těchto variacích různého obsahu.
Abstract in different language: The paper deals with the principle of contradictory and its reflection in criminal and civil proceedings. First, the application of the principle of contradictory in criminal proceedings is discussed, especially at the stage of the main trial, and then its application in civil proceedings. The peculiarity of the criminal process is its division into the pre-trial stage and court proceedings, while the two stages differ significantly, yet they influence each other and to a large extent also predetermine them. The specificity of the civil process, in which the classical pre-trial stage is absent by the nature of the matter, is its differentiation into a controversial and indisputable procedure. The principle of contradictory, as the right to access and respond to information, takes on different content in these variations.
Rights: © Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Appears in Collections:Články / Articles (KUP)
OBD

Files in This Item:
File SizeFormat 
Košice 2020.pdf16,46 MBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/41917

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

search
navigation
  1. DSpace at University of West Bohemia
  2. Publikační činnost / Publications
  3. OBD