Title: Motivation Drivers and Barriers of Generation Z at Work: MEBS Method
Other Titles: Motivační faktory a bariéry generace Z na pracovišti: metoda MEBS
Authors: Kutlák, Jiří
Citation: KUTLÁK, J. Motivation Drivers and Barriers of Generation Z at Work: MEBS Method. In: 16th Annual International Bata Conference for Ph.D. Students and Young Researchers. Zlín: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2020. s. 322-331. ISBN 978-80-7454-935-9.
Issue Date: 2020
Publisher: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
Document type: konferenční příspěvek
conferenceObject
URI: http://hdl.handle.net/11025/42411
ISBN: 978-80-7454-935-9
Keywords: generace Z, metoda MEBS, pracovní motivace, motivační bariéry
Keywords in different language: Generation Z, MEBS method, work motivation, motivation barriers
Abstract: Generace Z, která je nejmladší ekonomicky aktivní generací na trzích práce v současnosti vstupuje do svého profesního života. Stejně jako u předchízejících generací, tak i zástupci generace Z narození mezi lety 1995-2010 jsou typické svými charakteristikami, postoji či požadavky. Pro podniky pak vystává úkol v podobě identifikace těchto motivačních, ale i demotivačních faktorů, pro efektivní řízení a motivování svých zaměstnanců. Cílem studie je objevení a vzájemná komparace motivačních faktorů a bariér v podmínkách České republiky. Výzkum je prováděn pomocí metody MEBS, která je založena na krátkých smyšlených příbězích a pracuje s empatickým vcítěním dotazovaného. Vzorek výzkumu tvoří 134 respondentů, kteří identifikovali celkem 481 motivačních faktorů a 496 demotivačních faktorů, které jsou součástí 5 klastrů. Dle výstupů je patrné, že mezi faktory, které jsou stěžejní pro motivaci jedince z generace Z patří vztah s spolupracovníky a atmosféra na pracovišti, odměňování a smysluplná práce. Naopak mezi faktory s nejmenším vlivem lze zařadit work–life balance či jistotu pracovního místa, u kterých je ovšem možný vliv struktury výzkumného vzorku, který je tvořen vysokoškolskými student. Co se týká klastrů, největší podíl (důležitost) mají klastr vztah na pracovišti a pracovní faktory . Naopak, nejmenší důležitost je přisouzena oblasti úspěchu (kariéra a rozvoj) a mimopracovním faktorům. Značná shoda de/motivačních faktorů byla objevena v rámci mezinárodního srovnání založeného na stejné metodice výzkumu.
Abstract in different language: Generation Z, the youngest economically active generation in the labor markets, is currently entering its professional life. As with previous generations, representatives of the generation Z (1995-2010) are typical for their characteristics, attitudes or requirements. For companies, the task then arises in the form of identification of these motivational, but also demotivational factors, for effective management and motivation of their employees. The aim of the study is an identification and mutual comparison of motivational factors and barriers in the conditions of the Czech Republic. The research is carried out using the method of empathy-based stories (MEBS), which is based on short fictional stories and works with empathy of the respondents. The research sample consists of 134 respondents who identified a total of 481 items of motivation drivers and 496 items of motivation barriers, which are part of 5 clusters. According to the results, it is clear that the factors include the relationship with co-workers and the atmosphere in the workplace, remuneration and meaningful job. On the contrary, the factors with the least influence can include work-life balance or job security, for which, however, the influence of the structure of the research sample, which consists of university students, is possible. Regarding clusters, the areas of Relationships at work and Work related factors have the largest share (importance). On the contrary, the least importance is given to the areas of Achievement (Career and Learning) and Out of work (personal) factors. A significant agreement of de / motivational factors was discovered in an international comparison with research based on the same method of data collection.
Rights: © Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
Appears in Collections:Konferenční příspěvky / Conference papers (KPM)
OBD

Files in This Item:
File SizeFormat 
Kutlak-dokbat2020.pdf271,94 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/42411

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

search
navigation
  1. DSpace at University of West Bohemia
  2. Publikační činnost / Publications
  3. OBD