Title: Methodology for Evaluating Optimization Experiments
Other Titles: Metodika pro hodnocení optimalizačních experimentů
Authors: Raška, Pavel
Ulrych, Zdeněk
Citation: RAŠKA, P., ULRYCH, Z. Methodology for Evaluating Optimization Experiments. In: 32st European Modeling and Simulation Symposium, EMSS 2020. Genova: Dime University of Genova, 2020. s. 50-61. ISBN 978-88-85741-44-7, ISSN 2724-0029.
Issue Date: 2020
Publisher: Dime University of Genova
Document type: konferenční příspěvek
conferenceObject
URI: 2-s2.0-85097711927
http://hdl.handle.net/11025/42429
ISBN: 978-88-85741-44-7
ISSN: 2724-0029
Keywords: Optimalizace simulace;heuristické metody;hodnocení;globální optimalizace;simulace diskrétních událostí
Keywords in different language: Simulation optimization;Heuristic methods;Evaluation;Global optimization;Discrete Event Simulation
Abstract: Článek se zabývá návrhem metodiky hodnocení optimalizačních experimentů prováděných na simulačních modelech (diskrétní simulační modely, Bin Packing Problem), které jsou zaměřeny na různé problémy z oblastí průmyslového inženýrství. Pro validaci navržené metodiky byla vytvořena aplikace, která vyhodnocuje simulační experimenty provedené pomocí simulačního optimalizátoru s cíli: ohodnotit chování testovaných optimalizačních metod - podle různých hledisek (např. efektivnost při hledání globálního optima, kvalita nalezeného řešení, rychlost nalezení optima atd.) ohodnotit pomocí kvartilových charakteristik série optimalizačních experimentů s různými nastaveními optimalizačních algoritmů a ohodnotit náročnost optimalizace - pomocí relativní četnosti hodnot účelové funkce v různých intervalech zjistit, jaký je průběh testovaných účelových funkcí v n-rozměrných prohledávaných prostorech simulačních modelů.
Abstract in different language: The paper deals with a proposal of the methodology for the evaluation of optimization experiments performed on simulation models (discrete event simulation models and Bin Packing Problem) focused on various problems in the industrial engineering. We created the application evaluating simulation optimization experiments carried out a simulation optimizer to validate the proposed methodology. The first goals is to evaluate the behaviour of tested optimization methods – evaluate series of optimization experiments (replicated simulation optimization experiments) with different settings of the optimization algorithms according to different characteristics of the optimization (e.g. efficiency of finding a global optimum, quality of a found solution, speed of finding an optimum etc.). The next gaol is to evaluate the difficulty of the simulation optimization - to determine the relative frequencies of the tested objective functions values of different simulation models for different intervals. The objective function represents the quality of possible solution in the n-dimensional search space for the tested simulation model.
Rights: © Dime University of Genova
Appears in Collections:Konferenční příspěvky / Conference Papers (RTI)
OBD

Files in This Item:
File SizeFormat 
publikovany_clanek_2020_12_14.pdf461,93 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/42429

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

search
navigation
  1. DSpace at University of West Bohemia
  2. Publikační činnost / Publications
  3. OBD