Title: Investigation into Damaged Gear of Off-Road Motorcycles
Other Titles: Analýza poškození ozubených kol do závodních motocyklů typu CROSS
Authors: Bublíková, Dagmar
Jirková, Hana
Rubešová, Kateřina
Bunda, Zbyněk
Citation: BUBLÍKOVÁ, D., JIRKOVÁ, H., RUBEŠOVÁ, K., BUNDA, Z. Investigation into Damaged Gear of Off-Road Motorcycles. Manufacturing Technology, 2020, roč. 20, č. 4, s. 417-422. ISSN 1213-2489.
Issue Date: 2020
Publisher: Jan Evangelista Purkyne University
Document type: článek
article
URI: 2-s2.0-85098693350
http://hdl.handle.net/11025/42501
ISSN: 1213-2489
Keywords: SEM;SM;EDX analýza;cementační vrstva
Keywords in different language: SEM;SM;EDX analysis;cementation layer
Abstract: U ozubených kol, které se používají v převodovce závodních motocyklů může docházet k poškození vlivem nevhodné volby materiálu, provozní nekázně (špatné mazání, vadná montáž), nesprávného postupu při chemicko-tepelném zpracování. K analýze byla dodána ozubená kola s přímými zuby z chromniklové oceli 16720 s 0,18 % C, 0,4 Mn, 1,5 % Cr, 4,25 % Ni, W 1 %. Ocel byla kalená na 60-62 HRC a povrchově cementovaná do hloubky 0,8 mm. Tato ozubená kola měla od zadavatele požadovanou živostnost 100 h a došlo k jejich poškození za provozu. Nejprve byla provedena analýza lomových ploch na řádkovacím elektronovém mikroskopu. Při poškození byly patrné výrazné lomové plochy. Pro provedení bodové EDX analýzy na řádkovacím elektronovém mikroskopu, byly v lomových plochách oblasti se zvýšeným obsahem chromu o průměrné velikosti řádově v desítkách mikrometrů, které mohly způsobit či přispět k poškození materiálu. Na mikrotvrdoměru byl změřen tvrdostní profil zubu a byla určena tloušťka cementační vrstvy. Pro hodnocení kvality povrchu byla provedena makrofotografie pomocí stereolupy. Dále byly provedené metalografické výbrusy, řádkovací elektronová mikroskopie (SEM) a světelná mikroskopie (SM).
Abstract in different language: If failure occurs in gear wheels in a racer motorcycle gearbox, the possible causes are manifold: inadequate material, improper care (poor lubrication, incorrect assembly) or inadequate thermochemical treatment procedure. This investigation focused on spur wheels of chromium-nickel Czech Standard (ČSN) 16720 steel containing 0.18 % C, 0.4 % Mn, 1.5 % Cr, 4.25 % Ni and 1 % W. The steel had been quenched to 60-62 HRC and the case hardening depth was 0.8 mm. The client requested that these wheels have a life of 100 hours. The failure occurred while the wheels were in operation. The fracture surfaces in the wheels were examined in a scanning electron microscope (SEM). The fracture surfaces were prominent in the failure locations. EDS point analysis in the SEM revealed spots with higher chromium levels on the fracture surfaces. The average size of these spots was several dozen micrometres. The spots were suspected to have caused or contributed to the failure. A hardness profile across one tooth was measured using a microhardness tester. In addition, the thickness of the carburized layer was determined. Quality of the surface was assessed using macrophoto-graphs taken with a low-power stereomicroscope. In addition, metallographic sections were prepared and observed in a scanning electron microscope (SEM) and light microscope.
Rights: © Jan Evangelista Purkyne University
Appears in Collections:Články / Articles (RTI)
OBD

Files in This Item:
File SizeFormat 
MT_mft-202004-0015.pdf1,56 MBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/42501

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

search
navigation
  1. DSpace at University of West Bohemia
  2. Publikační činnost / Publications
  3. OBD