Title: Podpora technického vzdělávání pomocí počítačem řízených strojů
Other Titles: Promoting technical education by computer-machinery
Authors: Moc, Pavel
Citation: MOC, P. Podpora technického vzdělávání pomocí počítačem řízených strojů. Inovace a technologie ve vzdělávání, 2020, č. 2, s. 23-27. ISSN 2571-2519.
Issue Date: 2020
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: článek
article
URI: http://hdl.handle.net/11025/42560
ISSN: 2571-2519
Keywords: počítačem řízené stroje;vzdělávání;technická výchova
Keywords in different language: computer controlled machines;education;technical education
Abstract: Cílem práce je výzkum postojů žáků k technické výchově a jejich ovlivnitelnost výukou zaměřenou na počítačem řízené stroje (frézky, gravírky, 3D tiskárny). Jako výzkumné metody budou použity dotazníky, rozhovory, pedagogický experiment. Předpokládá se vytvoření a ověření metodiky efektivního začlenění počítačem řízených strojů do výuky. Výzkum bude zaměřen na analýzu úspěšnosti žáků v kontextu vhodnosti výuky zaměřené na počítačem řízené stroje na základní, popř. na střední škole a z toho vyplývajících didaktických postupů v realizaci výuky.
Abstract in different language: The aim of the thesis is to research the attitude of pupils to Technical Education and how they are affected by learning focused on computer-controlled machines (milling machines, engraving machines, 3D printers). Questionnaires, interviews and a pedagogical experiment will be used as the research methods. It is assumed that a methodology for the effective implementation of computer-controlled machines into the learning process will be created and verified. The research will be focused on the analysis of the success rate of pupils in the context of the suitability of the lessons focused on computer-controlled machines at primary and secondary schools and the resulting teaching procedures in the lessons implementation.
Rights: © Západočeská univerzita v Plzni
Appears in Collections:OBD

Files in This Item:
File SizeFormat 
MOC.pdf2,19 MBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/42560

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

search
navigation
  1. DSpace at University of West Bohemia
  2. Publikační činnost / Publications
  3. OBD