Title: Způsoby a hloubka zjišťování obsahu cizího (cizozemského) práva v českém civilním procesu
Other Titles: The Techniques and Extent of Determining the Content of Foreign Law in the Czech Civil Provedure
Authors: Mach, Tomáš
Citation: MACH, T. Způsoby a hloubka zjišťování obsahu cizího (cizozemského) práva v českém civilním procesu. Jurisprudence, 2020, roč. 29, č. 4, s. 29-35. ISSN 1802-3843.
Issue Date: 2020
Publisher: Wolters Kluwer
Document type: článek
article
URI: http://hdl.handle.net/11025/42579
ISSN: 1802-3843
Keywords: cizozemské právo;zjišťování cizozemského práva;cizozemské právo v českém civilním procesu
Keywords in different language: foreign law;proving foreing law;foreign law in the Czech civil procedure
Abstract: Tento článek se zabývá problematikou zjišťování cizozemského práva v českém civilním procesu ve světle judikatury Nejvyššího soudu České republiky. Článek analyzuje nedostatky, jež se objevují v rozhodnutí nižších soudů, nedostatky, jež byl Nejvyšší soud České republiky nucen opakovaně opravit s ohledem na skutečnosti, že cizozemské právo je právo, jež se řídí převažující naukou v českém mezinárodním právu soukromém. S odkazem na vývoj dosavadní judikatury článek pojednává o procesních povinnostech stran řízení založených na předpokladu, že cizí právo je taktéž právem samým a není třeba ho prokazovat. Nadto článek obsahuje komparativní náhled na to, jak se s touto problematikou vypořádávají cizí právní řády.
Abstract in different language: This article discusses the topic of proving foreign law in the Czech civil procedure in the light of case-law of the Supreme Court of the Czech republic. The piece analyses the shortcomings of courts that appear in decisions of the courts of lower instances, shortcomings that the Supereme Court of the Czech Republic repeatedly needed to correct with a view to the fact that foreing law is law under the governing doctrine in Chech private international law. As regards the development of existing case law, the article discusses the procedural duties of the respective actors of a proceeding based upon the presumption that foreign law is law and does not need to be proved. Moreover, the article provides a comparative outlook into how this issue is tackled by other selected legal orders.
Rights: Plný text není přístupný.
© Wolters Kluwer
Appears in Collections:Články / Articles (KMP)
OBD

Files in This Item:
File SizeFormat 
Mach_T-Zpusoby_a_hloubka_zjistovani_ciziho_prava.pdf2,47 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/42579

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

search
navigation
  1. DSpace at University of West Bohemia
  2. Publikační činnost / Publications
  3. OBD